ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 


Τι προγραμματίζουμε ή τι πρόκειται να γίνει


Τελευταία Ενημέρωση : 02-02-2018


Ανακοινώσεις σε ισχύ
πρόσφατα ανανεωμένες και μονίμου ενδιαφέροντος

[ Κάνοντας click πάνω σε οποιονδήποτε τίτλο, πηγαίνετε κατ'ευθείαν στις αντίστοιχες ανακοινώσεις ]


A.A.
   Aνακοίνωση για την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας, μετά Αρχαιρεσιών, στις 31/3/2018.


  Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας φέτος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Μαρτίου 2018.

  Την ίδια ημερομηνία και λόγω συμπληρώσεως από το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο, της προβλεπόμενης τριετούς θητείας, θα πραγματοποιηθούν κατά το ισχύον Καταστατικό οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του επομένου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου μας.

  Ήδη συντάχθηκε η ανακοίνωση του Δ.Σ. με την πρόσκληση και τα υποδείγματα δηλώσεων υποψηφιοτήτων, όπου καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες και παράλληλα προσκαλούνται οι επιθυμούντες συμμετοχή στο νέο Δ.Σ. να συμπληρώσουν σχετική δήλωση υποψηφιότητας, η κατάθεση της οποίας θα πρέπει να γίνει μέχρι την Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018.

  Ληφθεί υπόψη ότι η ανακοίνωση δεν θα ταχυδρομηθεί προς όλα τα μέλη μας, και κατόπιν τούτου παρακαλείσθε να ενημερώσετε τους συναδέλφους με τους οποίους επικοινωνείτε, για την ημερομηνία της Γ.Σ. και την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων.

Αριθμός Πρωτοκόλλου : 14/2018
Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ναυτικών Δοκίμων
ΘΕΜΑ : Σύγκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης έτους 2018 και
Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών για την Ανάδειξη Νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

   Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του Συνδέσμου μας θα λάβει χώρα το Σάββατο 31 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παπάγου, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 1.

   Κατά τη Γ.Σ. θα διεξαχθούν και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.), λόγω συμπληρώσεως τριετίας από της εκλογής του παρόντος Δ.Σ. και Ε.Ε., σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 11 του Καταστατικού. Σχετική πρόσκληση για τη σύγκληση της Γ.Σ. (με υποδείγματα δηλώσεων υποψηφιότητας), επισυνάπτεται.

   Προκειμένου αποφύγουμε τις επιπτώσεις και δεσμεύσεις τις οποίες συνεπάγεται η επανάληψη της Γ.Σ. σε μία εβδομάδα σε περίπτωση μη απαρτίας, θα θεωρηθεί ότι η πρώτη ημερομηνία συγκλήσεως της Γ.Σ. είναι το Σάββατο 24 Μαρτίου 2018.

   Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. έχουν μόνο τα ταμειακώς εν τάξει μέλη. Παρακαλούμε τα μέλη να τακτοποιήσουν την ετήσια εισφορά τους έως και το 2018, η οποία σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ, λαμβανομένης υπόψη της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας, έχει μειωθεί στα 20 €. Η πληρωμή θα πρέπει να γίνει μέχρι την ημερομηνία συγκλήσεως της Γ.Σ. ή έστω και κατά την προσέλευση σ' αυτήν.

   Υπενθυμίζεται επίσης ότι προς διευκόλυνση των μελών στην καταβολή των εισφορών τους, υπάρχει ο λογαριασμός του Συνδέσμου στην Alpha Bank, στο όνομα του Ταμία μας, Αντιναυάρχου ΠΝ (ε.α.) Αποστόλου Δαγκωνάκη, με αριθμό:
101-00-23102-20923, (ή IBAN #: GR74 0140 1010 1010 0231 0220 923 για e-banking).
Επισημαίνεται δε ότι όπως ισχύει για οποιαδήποτε κατάθεση σε Τράπεζα, είτε αυτοπροσώπως είτε ηλεκτρονικά, θα πρέπει πάντα να σημειώνεται το ονοματεπώνυμο του καταθέτη και ο σκοπός της καταθέσεως, προς εύκολη αναγνώριση και αποφυγή εμπλοκών.

   Παρακαλείσθε για τη συμμετοχή σας και την έγκαιρη προσέλευσή σας, για να αποφευχθούν καθυστερήσεις.ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Συνημμένα:
 1. Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση
 2. Υποδείγματα Δηλώσεων Υποψηφιότητας


Αριθμός Πρωτοκόλλου : 14/2018 - Συνημμένο (Α)
Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των Μελών του Συνδέσμου Αποφοίτων Σ.Ν.Δ. σε Ετήσια, Τακτική, Γενική Συνέλευση το Σάββατο 24 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παπάγου, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αρ.1, προκειμένου ληφθούν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως :
 • Εκλογή Προέδρου και Γραμματέως της Γ. Σ. (φανερή ψηφοφορία).
 • Απολογισμός - Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου, έτους 2017.
 • Βασικές Επιδιώξεις - Προβλεπόμενες Δραστηριότητες για το 2018.
 • Διάφορες ανακοινώσεις.
 • Ανάγνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 • Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε οικονομική και διαχειριστική ευθύνη για την περίοδο από την ημερομηνία της προηγούμενης Γ.Σ., 1/4/2017, μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως του 2018.
 • Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής (φανερή ψηφοφορία και σύνταξη πρακτικού).
 • Εκλογή πέντε (5) Τακτικών και τριών (3) Αναπληρωματικών Μελών του νέου Δ.Σ. και τριών (3) Τακτικών και δύο (2) Αναπληρωματικών Μελών της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής (μυστική ψηφοφορία, σύνταξη πρωτοκόλλου αποτελεσμάτων).
Οι επιθυμούντες να θέσουν υποψηφιότητα για τα νέα Δ.Σ. και Εξελεγκτική Επιτροπή, πρέπει να πληρούν την προϋπόθεση του Καταστατικού, να είναι δηλαδή μέλη του Συνδέσμου τουλάχιστον έξη μήνες προ των αρχαιρεσιών (προ της 24/9/2017) και να διαβιβάσουν στο παρόν Διοικητικό Συμβούλιο σχετική Δήλωση (υπόδειγμα επισυνάπτεται), η οποία πρέπει να περιέλθει στα Γραφεία του Συνδέσμου μέχρι και την Παρασκευή, 16η Μαρτίου 2018.

Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το 1/3 των ταμειακώς εν τάξει μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί χωρίς άλλη ειδοποίηση, το Σάββατο 31 Μαρτίου 2018, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, θεωρείται δε ότι έχει απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων ταμειακώς εν τάξει μελών.


Ο Γενικός Γραμματεύς Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αντιναύαρχος (ε.α.) Δ. Πλαμαντούρας Π.Ν. Αντιναύαρχος (ε.α.) Ξ. Μαυρογιάννης Π.Ν.
Αριθμός Πρωτοκόλλου : 14/2018 - Συνημμένο (Β)
Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2018ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Σ.Α./Σ.Ν.Δ.


Ο υπογεγραμμένος ............................................................................................,
δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση των σχετικών Διατάξεων του Καταστατικού του Συνδέσμου και υποβάλλω υποψηφιότητα για την εκλογή μου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Α./Σ.Ν.Δ. κατά τις αρχαιρεσίες που θα γίνουν στη Γενική Συνέλευση της 24ης Μαρτίου ή, αν επαναληφθεί, της 31ης Μαρτίου 2018.
Ημερομ: ..../.........../2018
Ο Δηλών
.....................................................ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Σ.Α./Σ.Ν.Δ.


Ο υπογεγραμμένος ............................................................................................,
δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση των σχετικών Διατάξεων του Καταστατικού του Συνδέσμου και υποβάλλω υποψηφιότητα για την εκλογή μου ως μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Σ.Α./Σ.Ν.Δ. κατά τις αρχαιρεσίες που θα γίνουν στη Γενική Συνέλευση της 24ης Μαρτίου ή, αν επαναληφθεί, της 31ης Μαρτίου 2018.
Ημερομ: ..../.........../2018
Ο Δηλών
.....................................................
   Η Κοπή της Βασιλόπιτας του Συνδέσμου μας στις 20-1-2018, στη Σ.Ν.Δ.


Ο Αγιασμός για το νέο έτος και η κοπή της Βασιλόπιτας του ΣΑ/ΣΝΔ θα πραγματοποιηθεί και φέτος στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. H ημερομηνία καθορίστηκε για το Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12:00 π.μ.
Εις την τελετή, εις την οποία δύνανται να συμμετάσχουν όλα τα μέλη μας (μετά συζύγων, τέκνων και συναδέλφων-μη μελών, εφ' όσον επιθυμούν), έχουν προσκληθεί να παραστούν οι:
Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης Π.Ν., Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, και
Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης Π.Ν., Αρχηγός ΓΕΝ.

Από το Δ.Σ. του Συνδέσμου έχει εκδοθεί η ακόλουθη ανακοίνωση/πρόσκληση (δεν θα αποσταλεί ταχυδρομικά):
Αριθμός Πρωτοκόλλου 13/2018 ------------------------------------------ Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2018


ΠΡΟΣ : Τα μέλη του Συνδέσμου Αποφοίτων Σ.Ν.Δ.

ΘΕΜΑ : Κοπή Βασιλόπιτας του ΣΑ/ΣΝΔ για το 2018.


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Αποφοίτων Σ.Ν.Δ. έχει την ευχαρίστηση να σας γνωρίσει ότι το Σάββατο, 20η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12:00, θα λάβει χώρα στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων ο καθιερωμένος Αγιασμός για το Νέον Έτος και η κοπή της Bασιλόπιτας του Συνδέσμου μας.

Εις την τελετή έχουν προσκληθεί να παραστούν οι Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης Π.Ν., Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, και Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης Π.Ν., Αρχηγός ΓΕΝ.

Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν παρακαλούνται να ενημερώσουν τηλεφωνικώς τα μέλη του Δ.Σ. ή με e-mail στην παρούσα ηλεκτρονική διεύθυνση, προ της Τετάρτης, 17/1, αναφέροντας και αριθμό/ονόματα ατόμων, προκειμένου ειδοποιηθεί εγκαίρως η Σ.Ν.Δ. για έκδοση αδειών εισόδου.

Επίσης σας ενημερώνουμε πως η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, που φέτος συμπίπτει με τις αρχαιρεσίες για ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του Συνδέσμου μας, προγραμματίζεται κατά τα προβλεπόμενα από το καταστατικό για το Β’ 15νθήμερο Μαρτίου, και συγκεκριμένα για το Σάββατο, 31η Μαρτίου 2018. Για τις λεπτομέρειες θα ενημερωθείτε με νεώτερη ανακοίνωση, η οποία θα αναρτηθεί εγκαίρως και στην ιστοσελίδα του ΣΑ/ΣΝΔ (www.sa-snd.gr )

Ευχόμεθα σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου και τις οικογένειές τους
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ 2018!

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
   Τί Γράφει Σήμερα ο Τύπος, Εθνικού, Αμυντικού ή Ναυτικού Ενδιαφέροντος.
(ανανεωμένο, Δεκ.2011)


  ...Σας ενημερώνουμε -για όσους δεν το έχετε ήδη εντοπίσει ή πληροφορηθεί- ότι στην ιστοσελίδα του Π.Ν. και συγκεκριμένα στην επιλογή 'Ημερήσιος Τύπος', καταχωρούνται αποσπάσματα με άρθρα του -Αθηναϊκού κυρίως- ημερήσιου τύπου και μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά για εθνικά-διεθνή, αμυντικά, ναυτικού ή στρατιωτικού περιεχομένου κ.λπ. θέματα.

  ...Για όποιον επισκέπτεται για πρώτη φορά τη σελίδα αυτή, θα χρειαστεί να κατεβάσει ένα ειδικό πρόγραμμα (plugin) για να εμφανίζονται τα περιεχόμενα των άρθρων που περιέχονται στην σελίδα. Aκολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη, μπορεί να εγκαταστήσει αυτόματο το εργαλείο Djvu plugin, ανάλογα με τον τύπο browser που χρησιμοποιεί (Internet Explorer ή Firefox) και κάποια άλλα ακόμη προγράμματα για να βλέπει video (Adobe Flash Player και FLV Player).

  ...Για την ευκολία σας, η απ' ευθείας μετάβαση στη συγκεκριμένη υπηρεσία που προσφέρεται μέσω της ιστοσελίδας του Π.Ν., μπορεί να γίνει με απλή πίεση (click) στο παρακάτω εικονίδιο:

   Για να μην ξεχνάμε τις περασμένες εκδηλώσεις μας !


   Οι δραστηριότητες του Συνδέσμου μας, από το 2000 και μετά, "καλύπτονται και φωτογραφικά", όπου αυτό είναι δυνατόν. Ιδιαίτερα οι εκδηλώσεις μας της περιόδου που άρχισε αμέσως μετά την είσοδο του 2002, έχουν "αποτυπωθεί" σε ιδιαίτερη σειρά ηλεκτρονικών στιγμιότυπων η κάθε μιά τους.

  Οι νοσταλγοί λοιπόν των όμορφων στιγμών που ζήσαμε σε όλες τις φετινές εκδηλώσεις, όπως και των ακόμα πιο παλιών των περασμένων ετών, θα μπορούν να βρίσκουν φωτογραφίες στη στήλη "Τι έχει γίνει ως τώρα" της ιστοσελίδας μας, όπου φυλάσσεται το "φωτογραφικό μας αρχείο". Οι -όσες συγκεντρώθηκαν- φωτογραφίες, ταξινομημένες χρονολογικά και κατά επί μέρους γεγονότα, συνοδευόμενες από διευκρινιστικά σχόλια, μπορούν να αναζητηθούν στο τέλος των αντίστοιχων σχετικών άρθρων.   Tο σήμα του Συνδέσμου μας εμφανίζεται πλέον παντού !Η γραβάτα του ΣΑ/ΣΝΔ πρέπει να φέρεται με καμάρι από όλα τα μέλη μας στις επίσημες εκδηλώσεις μας. Εσείς την έχετε προμηθευτεί;

   Το πιο "επίσημο" αξεσουάρ με το έμβλημά μας, μετά την καρφίτσα του πέτου, είναι σήμερα η γραβάτα μας! Ειδικά σχεδιασμένη για το Σύνδεσμό μας, είναι ολομέταξη, αρίστης ποιότητας και εμφανίσεως, είναι διαθέσιμη, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ και ο καθένας από μας μπορεί ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ να την προμηθευτεί. Η τιμή είναι πολύ ελκυστική: Μόνο 30 ΕΥΡΩ.

   Τα περισσότερα μέλη μας έχουν ήδη προμηθευτεί το χαρακτηριστικό σηματάκι μας για το πέτο, με το εγκεκριμένο έμβλημα του Συνδέσμου μας. Για όσους δεν το έχουν κάνει ακόμα και για τα νέα μέλη, διατίθεται προς 5 ΕΥΡΩ το ένα, από τα μέλη του Δ.Σ.

   Επίσης, θα γνωρίζετε ασφαλώς ότι έχει φιλοτεχνηθεί αυτοκόλλητο διπλής όψεως με το έμβλημά μας, για να τοποθετηθεί στο παράθυρο του αυτοκινήτου μας, όσων από εμάς αισθάνονται καμάρι -και δεν διστάζουν να το δηλώνουν- για την κοινή μας προέλευση. Που είναι ήδη οι περισσότεροι.

   Αλλά και όσοι είχατε τοποθετήσει το σηματάκι, αλλά με τον καιρό και τον ήλιο ξεθώριασε, ΜΗ ΔΙΣΤΑΖΕΤΕ ΝΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ με νέο (όπως κάνετε με τα αυτοκόλλητα σήματα της ασφάλειας ή της οδικής βοήθειας. Είναι άλλωστε τόσο φθηνά ! Μόνο 1,50 ευρώ τα δύο. Όσοι λοιπόν νομίζετε ότι χρειάζεστε αλλαγή, ζητάτε μας νέα αυτοκόλλητα σηματάκια...   Ανακοινώσεις Γενικού Ενδιαφέροντος


   [8 Φεβ.2013]: Το Δ.Σ. του Συνδέσμου, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες οικονομικές συγκυρίες και τα δημιουργηθέντα προβλήματα, στην προσπάθειά του να διευκολύνει τα εγγεγραμμένα αλλά και τα υποψήφια μέλη, αποφάσισε ομόφωνα, με ισχύ από τούδε και μέχρι νεοτέρας :
 • την αναστολή καταβολής δικαιώματος εγγραφής νέου μέλους (που μέχρι τώρα ήταν 15 ευρώ),
 • την προσωρινή μείωση της ετήσιας συνδρομής των μελών σε 20 ευρώ (από 30 € μέχρι τώρα).


   Για καταβολή της ετήσιας συνδρομής μας υπάρχει -πέραν του Ταμία μας- και ο νέος (από Απρίλιο 2012) λογαριασμός:

ALPHA BANK # 101-00-23102-20923

με IBAN # GR74 0140 1010 1010 0231 0220 923


   Ο ίδιος λογαριασμός ισχύει και για την κατάθεση χρημάτων προς αγορά εισιτηρίων για τις διάφορες εκδηλώσεις του Συνδέσμου (εκδρομές, χορούς κ.λπ.).

   Επίσης υπενθυμίζεται ότι υπάρχει ειδικός λογαριασμός για την κατάθεση προσφορών των μελών και των φίλων του Συνδέσμου, για την ενίσχυση του έργου του. Ο αριθμός του λογαριασμού αυτού είναι:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ # 5014-012019083

   Επισημαίνεται και παρακαλούνται όσοι χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο οικονομικής τακτοποιήσεως να το έχουν υπόψη, ότι μετά την κατάθεση χρημάτων σε κάποιον λογαριασμό, είναι απαραίτητο να ενημερώνουν (τηλεφωνικά, με fax ή με e-mail) για την κίνηση και να δίνουν τα στοιχεία της κατάθεσης (Τραπεζικό κατάστημα/ημερομηνία/ποσό) ή τον σχετικό αριθμό TUN, ο οποίος αναγράφεται πάντα στο καταθετήριο.

   Το όνομα της ηλεκτρονικής μας σελίδας στο internet το έχετε πλέον πληροφορηθεί όλοι (αναγράφεται συνεχώς στο κάτω μέρος της επιστολής, σε όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Συνδέσμου που παραλαμβάνετε με την αλληλογραφία). Οι φίλοι μπορούν πλέον να βρίσκουν απ' ευθείας τις σελίδες του Συνδέσμου μας με το Ιστορικό του, τις μέχρι σήμερα Εκδηλώσεις μας, τις Ανακοινώσεις και τις υπόλοιπες πληροφορίες για τα μέλη μας (που θα συμπληρώνονται σταδιακά και θα ανανεώνονται συνεχώς), στη διεύθυνση:
www.sa-snd.gr


   Κατόπιν αυτού, για να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να στέλνετε e-mails στη διεύθυνση: μια ονομασία που είναι ευκολομνημόνευτη και πιστεύουμε ότι μας αντιπροσωπεύει. Και εμείς θα προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς, παρακολουθώντας καθημερινά το "ταχυδρομείο" μας, για να σας στέλνουμε τις απαντήσεις στο συντομότερο δυνατό διάστημα.

A.Ν.A.