Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
ΜΕΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑ/ΣΝΔ, ΕΤΟΥΣ 2024

Αριθμός Πρωτοκόλλου : 01/2024                                        Αθήνα, 20η  Ιανουαρίου 2024

ΠΡΟΣ  :    Τα Μέλη του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ναυτικών Δοκίμων
ΘΕΜΑ :  Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έτους 2024 και Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών για την Ανάδειξη νέου Δ.Σ. και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.

     Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του Συνδέσμου μας θα λάβει χώρα το Σάββατο 30 Μαρτίου 2024 και ώρα 10:30, σε αίθουσα που θα μας παραχωρήσει η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

     Κατά τη Γ.Σ. θα διεξαχθούν και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και νέας  Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.), λόγω παρελεύσεως τριετίας από της εκλογής του παρόντος Δ.Σ. και Ε.Ε., σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 11 του Καταστατικού. Σχετική πρόσκληση για τη σύγκληση της Γ.Σ. (με υποδείγματα δηλώσεων υποψηφιότητας), επισυνάπτεται.

     Προκειμένου αποφύγουμε τις επιπτώσεις και δεσμεύσεις τις οποίες συνεπάγεται η επανάληψη της Γ.Σ. σε μία εβδομάδα σε περίπτωση μη απαρτίας,  θα θεωρηθεί ότι η πρώτη ημερομηνία συγκλήσεως της Γ.Σ. είναι το Σάββατο 23 Μαρτίου 2024.

     Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής μετά ψήφου στη Γ.Σ. έχουν μόνο τα ταμειακώς εν τάξει μέλη. Παρακαλούμε τα μέλη να τακτοποιήσουν τις συνδρομές τους μέχρι και το 2024. Η ετήσια συνδρομή, σύμφωνα με παλαιότερη απόφαση του Δ.Σ., έχει μειωθεί στα 20 €. Η πληρωμή θα πρέπει να γίνει μέχρι την ημερομηνία συγκλήσεως της Γ.Σ. ή έστω και κατά την προσέλευση σ’ αυτήν.

     Υπενθυμίζεται επίσης ότι προς διευκόλυνση των μελών στην καταβολή των συνδρομών τους, υπάρχουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Συνδέσμου Αποφοίτων Σ.Ν.Δ. στην Alpha Bank και στην Πειραιώς, στο όνομα του Ταμία μας, Αντιναυάρχου (ε.α.) Ανδρέα Ξενάκη ΠΝ, με αριθμούς:

          ALPHA BANK, IBAN #:  GR78 0140 1010 1010 0231 0245 004 
          ΠΕΙΡΑΙΩΣ,        ΙΒΑΝ #:  GR57 0172 1310 0051 3110 6759 702

     Επισημαίνεται ότι, όπως ισχύει για οποιαδήποτε κατάθεση σε Τράπεζα, είτε αυτοπροσώπως είτε ηλεκτρονικά, θα πρέπει πάντα να σημειώνεται το ονοματεπώνυμο του καταθέτη και ο σκοπός της καταθέσεως, η δε ‘προμήθεια τραπέζης’, όταν γίνεται μεταφορά χρημάτων από άλλη Τράπεζα, θα πρέπει να βαρύνει εξ ολοκλήρου τον καταθέτη.

     Παρακαλείσθε για τη συμμετοχή σας και την έγκαιρη προσέλευσή σας, για να αποφευχθούν καθυστερήσεις.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 Σ.Σ.:  Η παρούσα ανακοίνωση δεν θα κυκλοφορήσει ταχυδρομικώς. Παρακαλούνται τα μέλη μας να ενημερώσουν όποιους συναδέλφους γνωρίζουν για την ημερομηνία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Συνημμένα:    Α. Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση                       
                         Β. Υποδείγματα Δηλώσεων Υποψηφιότητας


Αριθμός Πρωτοκόλλου : 01/2024 – Συνημμένο (Α)                 Αθήνα, 20η  Ιανουαρίου 2024

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Των Μελών του Συνδέσμου Αποφοίτων Σ.Ν.Δ. σε Ετήσια, Τακτική, Γενική Συνέλευση το Σάββατο 23 Μαρτίου 2024 και ώρα 10:30, σε αίθουσα που θα μας παραχωρήσει η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, προκειμένου ληφθούν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως :

  • Εκλογή Προέδρου και Γραμματέως της Γ. Σ. (φανερή ψηφοφορία).
  • Απολογισμός – Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου, έτους 2023.
  • Βασικές Επιδιώξεις – Προβλεπόμενες Δραστηριότητες για το 2024.
  • Διάφορες Ανακοινώσεις.
  • Ανάγνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  • Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε οικονομική και διαχειριστική ευθύνη για την περίοδο από την ημερομηνία της προηγούμενης Γ.Σ., 2-4-2023, μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως του 2024.
  • Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής (φανερή ψηφοφορία και σύνταξη πρακτικού).
  • Εκλογή πέντε (5) Τακτικών και τριών (3) Αναπληρωματικών Μελών του νέου Δ.Σ. και τριών (3) Τακτικών και δύο (2) Αναπληρωματικών Μελών της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής (μυστική ψηφοφορία, σύνταξη πρωτοκόλλου αποτελεσμάτων).

Οι επιθυμούντες να θέσουν υποψηφιότητα για τα νέα Δ.Σ. και Εξελεγκτική Επιτροπή, πρέπει να πληρούν την προϋπόθεση του Καταστατικού, να είναι δηλαδή μέλη του Συνδέσμου τουλάχιστον έξη μήνες προ των αρχαιρεσιών (προ της 23/9/2023) και να διαβιβάσουν στο παρόν Διοικητικό Συμβούλιο σχετική Δήλωση (υπόδειγμα επισυνάπτεται), η οποία πρέπει να περιέλθει στα Γραφεία του Συνδέσμου μέχρι και την Παρασκευή, 15η  Μαρτίου 2024.
Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το 1/3 των ταμειακώς εν τάξει μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί χωρίς άλλη ειδοποίηση, το Σάββατο 30 Μαρτίου 2024, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, θεωρείται δε ότι έχει απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων ταμειακώς εν τάξει μελών.

  

Ο Γενικός Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

  

Αντιναύαρχος (ε.α.) Δημ. Πλαμαντούρας Π.Ν.

  Υποναύαρχος (ε.α.) Αντ. Αναστασάκης Π.Ν.

 Αριθμός Πρωτοκόλλου : 01/2024 – Συνημμένο (Β)                 Αθήνα, 20η  Ιανουαρίου 2024

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

 

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Σ.Α./Σ.Ν.Δ.

 

Ο υπογεγραμμένος …………………………………………………………………………………….., δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση των σχετικών Διατάξεων του Καταστατικού του Συνδέσμου και υποβάλλω υποψηφιότητα για την εκλογή μου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Α./Σ.Ν.Δ. κατά τις αρχαιρεσίες που θα γίνουν στη Γενική Συνέλευση της 23ης Μαρτίου ή, αν επαναληφθεί, της 30ης Μαρτίου 2024.

……   ………………….   2024

Ο Δηλών

…………………………………………………….

——————————————————————————–

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Σ.Α./Σ.Ν.Δ.

 

Ο υπογεγραμμένος ……………………………………………………………………………………..,  δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση των σχετικών Διατάξεων του Καταστατικού του Συνδέσμου και υποβάλλω υποψηφιότητα για την εκλογή μου ως μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Σ.Α./Σ.Ν.Δ. κατά τις αρχαιρεσίες που θα γίνουν στη Γενική Συνέλευση της 23ης Μαρτίου ή, αν επαναληφθεί, της 30ης Μαρτίου 2024.

……   ………………….   2024

Ο Δηλών

…………………………………………………….