Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Αντί προλόγου

Στις αρχές του 1998, υλοποιώντας σκέψεις πολλών ετών και επιθυμίες πολλών αποστράτων Αξιωματικών του Π.Ν. (αλλά και εν ενεργεία ακόμη), μια ολιγομελής ομάδα από τους πρώτους, άτομα ενθουσιώδη και με ευγενικά οράματα, αποφάσισε να προχωρήσει στη δημιουργία ενός συνδέσμου.

Στη σκέψη τους είχαν ένα σύνδεσμο με μέλη όλους όσους έχουν την ίδια κοινή προέλευση, τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και την ίδια ή παρόμοια κοινή πορεία στις τάξεις του Πολεμικού μας Ναυτικού, ώστε η κοινή αυτή πορεία να μη σταματά με την αποστρατεία τους.

Συγκεντρώθηκαν λοιπόν και σε επανειλημμένες συναντήσεις αλλά με ταχείς ρυθμούς, συνέταξαν, επεξεργάσθηκαν και τέλος έκαναν αποδεκτό, “κατ’ άρθρο και στο σύνολό του” όπως λέγεται στα νομικά, ένα κείμενο, που αποτελεί τώρα πλέον το Καταστατικό του Συνδέσμου.

Η ολιγομελής αυτή ομάδα, τα Ιδρυτικά Μέλη, 58 τον αριθμό (γιατί τόσοι έτυχε να βρεθούν τότε, την κατάλληλη ώρα, όλοι μαζί) στις 29 Απριλίου του 1998 προσυπέγραψαν το τελικό κείμενο, σε κάποια αίθουσα που τους είχε παραχωρηθεί προσωρινά στην Κηφισιά (εξ ου και έδρα του Συνδέσμου είχε οριστεί κατά το νόμο η Κηφισιά) και με εξ ίσου ταχύρρυθμες διαδικασίες το προώθησαν προς επικύρωση, για να αναγνωριστεί και επισήμως από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 14 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, 1998.

Το Ιδρυτικό Καταστατικό αποτελείτο από 16 άρθρα που κάλυπταν ό,τι προβλέπει ο νόμος για ένα παρόμοιο κείμενο (μπορείτε να το διαβάσετε ολόκληρο με click εδώ).

Μετά παρέλευση πέντε και πλέον ετών ζωής του Συνδέσμου, διάστημα κατά το οποίο εντοπίσθηκαν ορισμένες αδυναμίες, δυσλειτουργίες και ελλείψεις, θεωρήθηκε σκόπιμο να επέλθουν κάποιες αλλαγές στο αρχικό κείμενο του καταστατικού. Μετά πολύμηνη διαδικασία συγκεντρώσεως προτάσεων από τα μέλη και επεξεργασίας των από το τότε Δ.Σ. υπεβλήθη στη Γενική Συνέλευση της 20ης Μαρτίου 2004 το επεξεργασμένο “πακέτο” προτάσεων, προς συζήτηση και έγκριση. Το εγκεκριμένο τελικό κείμενο ακολούθησε τη νόμιμη διαδικασία επικυρώσεως, η οποία ολοκληρώθηκε ένα σχεδόν χρόνο μετά.

Έτσι, από τα μέσα του 2005, ισχύει το Νέο, αναθεωρημένο καταστατικό, που μπορείτε να το διαβάσετε με click εδώ.

Για την οικονομία του χώρου δεν επαναλαμβάνεται και εδώ, θεωρήθηκε, όμως, χρήσιμο και πρακτικό να μεταφερθούν αυτούσια τα τέσσερα πρώτα άρθρα του, που περιγράφουν αυτά που το κάθε μέλος θά’θελε και θά’πρεπε να γνωρίζει, γιατί αφ’ ενός δίνουν με σαφήνεια (και απαντούν σε όποια ερωτήματα για) το σκοπό και αφ’ ετέρου για το ποιοι έχουν δικαίωμα να γίνουν μέλη του Συνδέσμου (πράγμα άλλωστε πρόδηλο και από τον τίτλο του

Τα 4 πρώτα άρθρα του ισχύοντος, αναθεωρημένου Καταστατικού


Άρθρο 1   ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού, μη συνδικαλιστικού και μη πολιτικού χαρακτήρα, με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΑ/ΣΝΔ), με έδρα την Αθήνα Αττικής.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Συνδέσμου, μπορούν να ιδρύονται Παραρτήματα και σε άλλες περιοχές της Χώρας.
3. Η σφραγίδα του Συνδέσμου είναι στρογγυλή, αναγράφει περιμετρικά μέσα σε πλαίσιο την επωνυμία του Συνδέσμου με τη χρονολογία ιδρύσεώς του και στο κέντρο φέρει Τριήρη.

Άρθρο 2   ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Σκοπός του Συνδέσμου είναι η με κάθε νόμιμο και πρόσφορο τρόπο διατήρηση και περαιτέρω σύσφιγξη των μεταξύ των μελών του δεσμών, η τόνωση των κοινωνικών, ψυχαγωγικών και συναδελφικών εκδηλώσεων, η διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης, η παροχή κάθε δυνατής ηθικής και υλικής υποστηρίξεως προς τα μέλη του, η ανάπτυξη του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του, η κοινωνική προσφορά της πείρας και των γνώσεων των μελών του, η προβολή της ιστορίας, των παραδόσεων, του έργου του Πολεμικού Ναυτικού ως και της θαλάσσιας ισχύος του Έθνους.

Άρθρο 3   ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

1. Διοργάνωση ενημερωτικών επισκέψεων, συνεστιάσεων, εκδρομών, σεμιναρίων, διαλέξεων, ομιλιών, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, προβολών ταινιών, εκθέσεων, συγκρότηση βιβλιοθηκών, αναγνωστηρίων, ψυχαγωγικών ομίλων, έκδοση ενημερωτικών εντύπων, αναμνηστικών με το έμβλημα του Συνδέσμου (σήματα πέτου, γραβάτες κ.ά.), δημιουργία ιστοσελίδας του ΣΑ/ΣΝΔ στο διαδίκτυο κ.λπ.
2. Επιδίωξη συνεργασίας με αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και με νομικά και φυσικά πρόσωπα που καθάπτονται των σκοπών του Συνδέσμου, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3. Τήρηση επαφής και σύσφιγξη των σχέσεων με τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), παροχή συνδρομής στα πλαίσια των δυνατοτήτων του Συνδέσμου για την προώθηση των γενικότερων σκοπών και επιδιώξεων της ΣΝΔ, όπως βράβευση διακρινομένων Ν. Δοκίμων, αθλοθέτηση κυπέλλων σε αγώνες που διοργανώνει η Σχολή, προσφορά βιβλίων, εποπτικών μέσων, οργάνων κ.λπ.
4. Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας και Επιτροπών εκ των μελών του Συνδέσμου προς υποβοήθηση του έργου του ΔΣ του Συνδέσμου.
5. Δημιουργία εντευκτηρίου του Συνδέσμου.
6. Κάθε άλλο νόμιμο μέσο προς ευόδωση των σκοπών του Συνδέσμου.

Άρθρο 4   ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

1. Ο Σύνδεσμος αποτελείται από ιδρυτικά, τακτικά, εταίρους και επίτιμα μέλη.

2. Μετά αίτηση προς το ΔΣ και απόφαση του ΔΣ, μέλη μπορούν να γίνουν:

§ Τακτικά, κάθε απόφοιτος της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού της Ελλάδας και της Κύπρου.
§ Εταίροι, οι λοιποί Αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού, απόφοιτοι ισοτίμων προς τη ΣΝΔ Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ).

3. Οι υπογράφοντες το Καταστατικό είναι ιδρυτικά μέλη.

4. Επίτιμα μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, γίνονται μετά πρόταση του ΔΣ και έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως (Γ.Σ.), άτομα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες προς το Σύνδεσμο.

5. Δεν μπορεί να είναι μέλος όποιος με Δικαστική Απόφαση στερήθηκε το δικαίωμα ελεύθερης ιδρύσεως ενώσεως προσώπων ή έχει αμετάκλητα καταδικαστεί για ατιμωτικό αδίκημα, συκοφαντική δυσφήμιση ή κακούργημα.

6. Τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη :
I. Οφείλουν να παίρνουν αυτοπροσώπως μέρος σε όλες τις τακτικές και έκτακτες Γ.Σ.,
II. … Μπορούν να παρουσιάζουν τις απόψεις τους σ’ αυτήν, επί θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως (Η.Δ.). Για θέματα εκτός Η.Δ. απαιτείται η έγκριση της Γ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 8 και, στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια παρουσιάσεως των απόψεων από κάθε ομιλητή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα τρία (3) λεπτά.
III. Μπορούν να παρίστανται στις τακτικές μηνιαίες συνεδριάσεις του ΔΣ και, μετά έγκριση του ΔΣ, να παρουσιάζουν τις απόψεις τους σ’ αυτό, χωρίς δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις του ΔΣ.
IV. Υποχρεούνται στην καταβολή χρηματικού δικαιώματος εγγραφής, ετήσιας συνδρομής και τυχόν έκτακτης εισφοράς, που καθορίζονται από το ΔΣ.
V. Έχουν το χρέος να βοηθούν ενεργά, χωρίς αμοιβή ή αποζημίωση, το ΔΣ στην προαγωγή των σκοπών του Συνδέσμου.
VI. Οφείλουν να προσφέρονται πρόθυμα και όταν επιλέγονται από το ΔΣ να συμμετέχουν δραστήρια στις Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας που συγκροτεί το ΔΣ για την ευόδωση των σκοπών του Συνδέσμου.

7. Οι Εταίροι :
I. Μπορούν να διατυπώνουν γραπτές απόψεις προς το ΔΣ και τη Γ.Σ.
II. Υποχρεούνται στην καταβολή χρηματικού δικαιώματος εγγραφής, ετήσιας συνδρομής και τυχόν έκτακτης εισφοράς, που καθορίζονται από το ΔΣ.
III. Είναι ευπρόσδεκτη κάθε βοήθειά τους, χωρίς αμοιβή ή αποζημίωση, στην προαγωγή των σκοπών του Συνδέσμου.
IV. Συμμετέχουν, εφ’ όσον το επιθυμούν, στις Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας που συγκροτεί το ΔΣ για την ευόδωση των σκοπών του Συνδέσμου.

8. Δικαίωμα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι και συμμετοχής στο ΔΣ και στις Γ.Σ. έχουν μόνο τα ιδρυτικά και τα τακτικά μέλη.

9. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρεί από τον Σύνδεσμο, οποτεδήποτε, με έγγραφη αίτησή του προς το ΔΣ, αφού καταβάλλει την εισφορά του τρέχοντος έτους.