ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝΤο εγκριθέν και ισχύον από το 2005
Νέο, Αναθεωρημένο Καταστατικό του Συνδέσμου μας
 
ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ


1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού, μη συνδικαλιστικού και μη πολιτικού χαρακτήρα, με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΑ/ΣΝΔ), με έδρα την Αθήνα Αττικής.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Συνδέσμου, μπορούν να ιδρύονται Παραρτήματα και σε άλλες περιοχές της Χώρας.
3. Η σφραγίδα του Συνδέσμου είναι στρογγυλή, αναγράφει περιμετρικά μέσα σε πλαίσιο την επωνυμία του Συνδέσμου με τη χρονολογία ιδρύσεώς του και στο κέντρο φέρει Τριήρη.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ


Σκοπός του Συνδέσμου είναι η με κάθε νόμιμο και πρόσφορο τρόπο διατήρηση και περαιτέρω σύσφιγξη των μεταξύ των μελών του δεσμών, η τόνωση των κοινωνικών, ψυχαγωγικών και συναδελφικών εκδηλώσεων, η διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης, η παροχή κάθε δυνατής ηθικής και υλικής υποστηρίξεως προς τα μέλη του, η ανάπτυξη του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του, η κοινωνική προσφορά της πείρας και των γνώσεων των μελών του, η προβολή της ιστορίας, των παραδόσεων, του έργου του Πολεμικού Ναυτικού ως και της θαλάσσιας ισχύος του Έθνους.

ΑΡΘΡΟ 3
ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ


1. Διοργάνωση ενημερωτικών επισκέψεων, συνεστιάσεων, εκδρομών, σεμιναρίων, διαλέξεων, ομιλιών, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, προβολών ταινιών, εκθέσεων, συγκρότηση βιβλιοθηκών, αναγνωστηρίων, ψυχαγωγικών ομίλων, έκδοση ενημερωτικών εντύπων, αναμνηστικών με το έμβλημα του Συνδέσμου (σήματα πέτου, γραβάτες κ.ά.), δημιουργία ιστοσελίδας του ΣΑ/ΣΝΔ στο διαδίκτυο κ.λπ.
2. Επιδίωξη συνεργασίας με αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και με νομικά και φυσικά πρόσωπα που καθάπτονται των σκοπών του Συνδέσμου, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3. Τήρηση επαφής και σύσφιγξη των σχέσεων με τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), παροχή συνδρομής στα πλαίσια των δυνατοτήτων του Συνδέσμου για την προώθηση των γενικότερων σκοπών και επιδιώξεων της ΣΝΔ, όπως βράβευση διακρινομένων Ν. Δοκίμων, αθλοθέτηση κυπέλλων σε αγώνες που διοργανώνει η Σχολή, προσφορά βιβλίων, εποπτικών μέσων, οργάνων κ.λπ.
4. Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας και Επιτροπών εκ των μελών του Συνδέσμου προς υποβοήθηση του έργου του ΔΣ του Συνδέσμου.
5. Δημιουργία εντευκτηρίου του Συνδέσμου.
6. Κάθε άλλο νόμιμο μέσο προς ευόδωση των σκοπών του Συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 4
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ


1. Ο Σύνδεσμος αποτελείται από ιδρυτικά, τακτικά, εταίρους και επίτιμα μέλη.
2. Μετά αίτηση προς το ΔΣ και απόφαση του ΔΣ, μέλη μπορούν να γίνουν:
 • Τακτικά, κάθε απόφοιτος της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού της Ελλάδας και της Κύπρου.
 • Εταίροι, οι λοιποί Αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού, απόφοιτοι ισοτίμων προς τη ΣΝΔ Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ).
3. Οι υπογράφοντες το Καταστατικό είναι ιδρυτικά μέλη.
4. Επίτιμα μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, γίνονται μετά πρόταση του ΔΣ και έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως (ΓΣ), άτομα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες προς το Σύνδεσμο.
5. Δεν μπορεί να είναι μέλος όποιος με Δικαστική Απόφαση στερήθηκε το δικαίωμα ελεύθερης ιδρύσεως ενώσεως προσώπων ή έχει αμετάκλητα καταδικαστεί για ατιμωτικό αδίκημα, συκοφαντική δυσφήμιση ή κακούργημα.
6. Τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη :
 1. Οφείλουν να παίρνουν αυτοπροσώπως μέρος σε όλες τις τακτικές και έκτακτες ΓΣ.
 2. ... Μπορούν να παρουσιάζουν τις απόψεις τους σ' αυτήν, επί θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως (Η.Δ.). Για θέματα εκτός Η.Δ. απαιτείται η έγκριση της Γ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 8 και, στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια παρουσιάσεως των απόψεων από κάθε ομιλητή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα τρία (3) λεπτά.
 3. Μπορούν να παρίστανται στις τακτικές μηνιαίες συνεδριάσεις του ΔΣ και, μετά έγκριση του ΔΣ, να παρουσιάζουν τις απόψεις τους σ' αυτό, χωρίς δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις του ΔΣ.
 4. Υποχρεούνται στην καταβολή χρηματικού δικαιώματος εγγραφής, ετήσιας συνδρομής και τυχόν έκτακτης εισφοράς, που καθορίζονται από το ΔΣ.
 5. Έχουν το χρέος να βοηθούν ενεργά, χωρίς αμοιβή ή αποζημίωση, το ΔΣ στην προαγωγή των σκοπών του Συνδέσμου.
 6. Οφείλουν να προσφέρονται πρόθυμα και όταν επιλέγονται από το ΔΣ να συμμετέχουν δραστήρια στις Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας που συγκροτεί το ΔΣ για την ευόδωση των σκοπών του Συνδέσμου.
7. Οι Εταίροι :
 1. Μπορούν να διατυπώνουν γραπτές απόψεις προς το ΔΣ και τη ΓΣ.
 2. Υποχρεούνται στην καταβολή χρηματικού δικαιώματος εγγραφής, ετήσιας συνδρομής και τυχόν έκτακτης εισφοράς, που καθορίζονται από το ΔΣ.
 3. Είναι ευπρόσδεκτη κάθε βοήθειά τους, χωρίς αμοιβή ή αποζημίωση, στην προαγωγή των σκοπών του Συνδέσμου.
 4. Συμμετέχουν, εφ' όσον το επιθυμούν, στις Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας που συγκροτεί το ΔΣ για την ευόδωση των σκοπών του Συνδέσμου.
8. Δικαίωμα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι και συμμετοχής στο ΔΣ και στις ΓΣ έχουν μόνο τα ιδρυτικά και τα τακτικά μέλη.
9. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρεί από τον Σύνδεσμο, οποτεδήποτε, με έγγραφη αίτησή του προς το ΔΣ, αφού καταβάλλει την εισφορά του τρέχοντος έτους.

ΑΡΘΡΟ 5
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ


1. Σε κάθε μέλος που ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς του Συνδέσμου ή παρεμποδίζει την πραγματοποίησή τους ή επιδεικνύει διαγωγή ανάρμοστη προς την ιδιότητα ως μέλος ή τέλος παραβιάζει καθ' οιονδήποτε τρόπο το Καταστατικό, το ΔΣ απευθύνει έγγραφη σύσταση. Σε περίπτωση που το μέλος δεν συμμορφωθεί, διαγράφεται από το Σύνδεσμο, μετά από απόφαση της ΓΣ, λαμβανομένης κατά πλειοψηφία.
2. Κάθε πρόταση περί διαγραφής μέλους λαμβάνεται είτε αυτεπαγγέλτως από το ΔΣ, είτε μετά από πρόταση προς το ΔΣ, η οποία υπογράφεται από δέκα, τουλάχιστον, ταμειακώς εν τάξει μέλη. Η πρόταση πρέπει να περιέρχεται στη Γενική Γραμματεία του ΔΣ για εισαγωγή στην πρώτη τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση της ΓΣ που θα συγκληθεί προς λήψη αποφάσεως.
3. Το ΔΣ, πριν από την εισαγωγή στη ΓΣ της προτάσεως για διαγραφή μέλους τινός, καλεί εγγράφως το εγκαλούμενο μέλος σε απολογία εντός ευλόγου προθεσμίας. Εάν το εγκαλούμενο μέλος δεν υποβάλει εντός της προθεσμίας αυτής την έγγραφη απολογία του, το ΔΣ αποφασίζει ερήμην του εγκαλουμένου.
4. Κάθε μέλος που καθυστερεί την εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων προς το Σύνδεσμο, δεν είναι ταμειακώς εν τάξει και καλείται εγγράφως από το ΔΣ να τις εκπληρώσει εντός ευλόγου τακτής προθεσμίας. Εάν δεν συμμορφωθεί, διαγράφεται μετά εισήγηση του ΔΣ και απόφαση της ΓΣ. Για να επαναποκτήσει τα δικαιώματά του, πρέπει να ζητήσει νέα εγγραφή.

ΑΡΘΡΟ 6
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ


1. Πόροι του Συνδέσμου είναι ότι προέρχεται:
 1. Από το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή των μελών, που καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ πριν από την έναρξη του έτους κατά το οποίο θα ισχύσει.
 2. Από έκτακτες εισφορές μελών, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ, που λαμβάνεται για σπουδαίο λόγο.
 3. Από έσοδα που προκύπτουν από διοργάνωση εορτών, χορών, εκδρομών, λαχειοφόρων αγορών κ.λπ.
 4. Από προαιρετικές εισφορές μελών.
 5. Από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, κρατικές επιχορηγήσεις και άλλες οικονομικές ενισχύσεις, που γίνονται δεκτές μετά από απόφαση του ΔΣ.
 6. Από έσοδα εκ της πωλήσεως εντύπων εκδόσεων και εκ της λειτουργίας του εντευκτηρίου του Συνδέσμου.


ΑΡΘΡΟ 7
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ


Όργανα διοικήσεως του Συνδέσμου είναι:
 • Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ),
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ),
 • Η Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ).


ΑΡΘΡΟ 8
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


1. Η ΓΣ είναι το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το Νόμο ή το Καταστατικό σε άλλο όργανό του.
2. Αποφασίζει επίσης για οποιοδήποτε θέμα, υπαγόμενο κανονικά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Συνδέσμου, που θα αχθεί στην κρίση της ΓΣ μετά απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών του εν λόγω οργάνου.
3. Η ΓΣ ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα άλλα όργανα του Συνδέσμου.
4. Η ΓΣ συνέρχεται τακτικά μεν κάθε χρόνο, έκτακτα δε όποτε απαιτηθεί, τηρουμένων των διαδικασιών που καθορίζονται στο Καταστατικό.
5. Η ΓΣ έχει αποκλειστική αρμοδιότητα:
 1. Να διεξάγει ανά τριετία αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του νέου ΔΣ και της ΕΕ.
 2. Να εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, που διεξάγει τις αρχαιρεσίες.
 3. Να αποφασίζει κατ' έτος για την έγκριση του Προϋπολογισμού και του Ισολογισμού/Απολογισμού.
 4. Να κρίνει και να αποφασίζει κατ' έτος για την απαλλαγή ή όχι του ΔΣ από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά του κατά το προηγηθέν έτος.
 5. Να εγκρίνει κατ' έτος το πρόγραμμα του ΔΣ ως προς τις βασικές επιδιώξεις και κύριες δραστηριότητες του Συνδέσμου κατά το επόμενο έτος.
 6. Να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού.
 7. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για σοβαρούς λόγους να παρατείνει τη θητεία του ΔΣ μέχρι ένα έτος.
 8. Να αποφασίζει επί της επιβολής κυρώσεων στα μέλη, όπως προβλέπονται από το Άρθρο 5.
 9. Να αποφασίζει επί τυχόν υποβαλλομένων προτάσεων μομφής κατά μελών του Συνδέσμου, του ΔΣ και της ΕΕ.
  6. Με την έναρξη της ΓΣ, εκλέγονται ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της ΓΣ. Τα μέλη του ΔΣ ως και, σε περίπτωση αρχαιρεσιών, οι υποψήφιοι για το ΔΣ και την ΕΕ έχουν κώλυμα και δεν μπορούν να εκλεγούν στις θέσεις Προέδρου και Γραμματέα της ΓΣ, ούτε ως μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
  7. Οι αποφάσεις της ΓΣ παίρνονται με ανάταση του χεριού. Σε περίπτωση αμφισβητήσεως του αποτελέσματος γίνεται καταμέτρηση.
  8. Για προσωπικά θέματα η ψηφοφορία είναι μυστική, εφ' όσον αποφασισθεί από τη ΓΣ.
  9. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εκτός από τις περιπτώσεις που το καταστατικό ορίζει ρητά άλλη πλειοψηφία.
10. Για τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού, όσο και για τη διάλυση του Συνδέσμου, απαιτείται παρουσία τουλάχιστον των μισών του συνόλου πλέον ενός, των ταμειακώς εν τάξει μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
11. Για τη μεταβολή του σκοπού του Συνδέσμου απαιτείται η συναίνεση του συνόλου των ταμειακώς εν τάξει μελών.
12. Τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως της ΓΣ εισηγείται το ΔΣ. Στην Ημερήσια Διάταξη προστίθενται θέματα που προτείνουν ενυπογράφως δέκα τουλάχιστον μέλη. Η ΓΣ αποφασίζει για την προσθήκη κάθε άλλου θέματος στην Ημερησία Διάταξη.
13. Η ετήσια, τακτική ΓΣ συγκαλείται με μέριμνα του ΔΣ εντός του πρώτου τριμήνου του έτους.
14. Η ημερομηνία, ο τόπος, ο χρόνος ενάρξεως και η Ημερησία Διάταξη κάθε ΓΣ αναρτώνται από το ΔΣ στα Γραφεία του Συνδέσμου, τουλάχιστον προ εικοσαημέρου από τη σύγκληση της ΓΣ. Ταυτοχρόνως αναρτάται Πίνακας των ταμειακώς εν τάξει μελών. Η σχετική πρόσκληση ταχυδρομείται στα μέλη και καταχωρείται στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου στο διαδίκτυο.
15. Δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε ΓΣ έχουν μόνο τα ταμειακώς εν τάξει μέλη.
16. Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το 1/3 των ταμειακώς εν τάξει μελών.
17. Σε περίπτωση μη απαρτίας, επαναλαμβάνεται χωρίς άλλη ειδοποίηση η ΓΣ μετά μία εβδομάδα, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος και θεωρείται ότι έχει απαρτία, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων ταμειακώς εν τάξει μελών.
18. Μέλη κωλυόμενα και για σπουδαίο λόγο αδυνατούντα να παραστούν αυτοπροσώπως σε ΓΣ που δεν διενεργούνται αρχαιρεσίες, έχουν δικαίωμα να εξουσιοδοτήσουν εγγράφως να εκπροσωπηθούν από άλλο μέλος. Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει μέχρι δύο μέλη.
19. Έκτακτες ΓΣ συγκαλούνται όποτε απαιτηθεί για σοβαρά και επείγοντα θέματα. Δικαίωμα συγκλήσεως εκτάκτου ΓΣ έχουν:
 1. Το ΔΣ
 2. Τουλάχιστον το 1/5 των ταμειακώς εν τάξει μελών του Συνδέσμου, ή η πλειοψηφία των μελών της ΕΕ, απευθυνόμενα προς τούτο στο ΔΣ, στο οποίο παραδίδεται ενυπόγραφη από τους αιτούντες Ημερησία Διάταξη και αιτιολογημένη γραπτή έκθεση των σπουδαίων λόγων που επιβάλλουν την έκτακτη σύγκληση ΓΣ. Το ΔΣ υποχρεούται μέσα σε τριάντα ημερολογιακές ημέρες από τότε που έλαβε το εν λόγω αίτημα να συγκαλέσει έκτακτη ΓΣ. Εάν το ΔΣ παραλείψει να συγκαλέσει έκτακτη ΓΣ στην προθεσμία αυτή, την υποχρέωση αναλαμβάνει η ΕΕ. Εάν η ΕΕ αμελήσει και το αίτημα προέρχεται από το 1/5 των ταμειακώς εν τάξει μελών, η σύγκληση της έκτακτης ΓΣ διενεργείται αυτοδικαίως από τα εν λόγω μέλη.
20. Σε περίπτωση που το ΔΣ αποφασίσει να παραιτηθεί ομαδικά πριν να λήξει η θητεία του, οφείλει προηγουμένως να συγκαλέσει έκτακτη ΓΣ για να υποβάλει απολογισμό και να ζητήσει αρχαιρεσίες. Εάν το ΔΣ παραλείψει να τηρήσει αυτή την υποχρέωση, τη σύγκληση έκτακτης ΓΣ αναλαμβάνει η ΕΕ και εάν και αυτή αμελήσει, τότε το δικαίωμα περιέρχεται στο 1/5 τουλάχιστον των μελών, αδιάφορο εάν είναι ή όχι ταμειακώς εν τάξει.
21. Οι αρχαιρεσίες έπονται όλων των θεμάτων που περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της ΓΣ και διεξάγονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγει η ΓΣ με φανερή ψηφοφορία λίγο πριν από την έναρξη των αρχαιρεσιών.
22. Στις αρχαιρεσίες:
 1. Χρησιμοποιείται ενιαίο ψηφοδέλτιο για τους υποψηφίους του ΔΣ και της ΕΕ.
 2. Τα μέλη που επιθυμούν να είναι υποψήφια για το ΔΣ και την ΕΕ οφείλουν να το δηλώσουν εγγράφως στο ΔΣ στην προθεσμία που αυτό καθορίζει όταν συγκαλεί τη ΓΣ.
 3. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μέλη του Συνδέσμου τουλάχιστον προ εξαμήνου από την ημερομηνία συγκλήσεως της ΓΣ και να είναι ταμειακώς εν τάξει.
 4. Τα μέλη ψηφίζουν αυτοπροσώπως, μη επιτρεπομένης της εκπροσωπήσεώς τους από άλλον.
 5. Ο χρόνος ενάρξεως και πέρατος της ψηφοφορίας καθορίζεται από την Εφορευτική Επιτροπή.
 6. Κάθε υποψήφιος δικαιούται ένα μόνο σταυρό προτιμήσεως. Εάν βρεθεί να έχει περισσότερους, το ψηφοδέλτιο ακυρώνεται. Για το Δ.Σ. επιτρέπεται η τοποθέτηση σταυρού προτιμήσεως σε έναν (1) έως και πέντε (5) υποψηφίους, και για την Ε.Ε. σε έναν (1) έως και τρεις (3) υποψηφίους. Ψηφοδέλτια χωρίς σταυρό προτιμήσεως ή με μεγαλύτερο αριθμό των καθοριζομένων ανωτέρω σταυρών ή με άλλες αναγραφές επ' αυτών, θεωρούνται άκυρα και δεν προσμετρώνται.
 7. Αφού ψηφίσουν όλοι οι παρόντες, η Εφορευτική Επιτροπή κλείνει τις κάλπες και αρχίζει την καταμέτρηση, την οποία έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν τα ενδιαφερόμενα μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.
 8. Ενστάσεις μπορεί να υποβάλλονται καθ' όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας και μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται τελεσιδίκως η Εφορευτική Επιτροπή.
 9. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει ενυπόγραφο Πρωτόκολλο Αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας και ανακηρύσσει τα μέλη που εξελέγησαν στο ΔΣ και την ΕΕ. Το Πρακτικό και το εκλογικό υλικό παραδίδονται στον Πρόεδρο της ΓΣ, ο οποίος τότε κηρύσσει το πέρας της ΓΣ.


ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


1. Το ΔΣ που εκλέγεται κατά το Καταστατικό, διενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως, διευθύνσεως και διαχειρίσεως των υποθέσεων και της περιουσίας του Συνδέσμου.
2. Το ΔΣ αποτελείται από πέντε (5) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη.
3. Η θητεία του ΔΣ είναι τριετής, δυναμένη να παραταθεί κατά ένα έτος με απόφαση της Γ.Σ.
4. Το νεοεκλεγμένο ΔΣ συγκροτείται σε Σώμα εντός οκτώ (8) ημερών από της εκλογής του, συνερχόμενο μετά από πρόσκληση και υπό την προεδρία του μέλους που συνεκέντρωσε τους περισσοτέρους ψήφους. Με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και Έφορο Δημοσίων Σχέσεων. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.
5. Το ΔΣ επιμελείται και εφαρμόζει όσα προβλέπονται από το Καταστατικό και αποφασίζονται από τις ΓΣ.
6. Το ΔΣ μεριμνά δραστήρια και αναπτύσσει πρωτοβουλίες για την επίλυση κάθε ζητήματος που αφορά στην ευόδωση των σκοπών του Συνδέσμου και δεν ανάγεται ρητά στις αρμοδιότητες της ΓΣ.
7. Η ευθύνη των μελών του ΔΣ είναι και ατομική και συλλογική, πλην αυτών που έχουν καταχωρήσει στα Πρακτικά των Συνεδριάσεων του ΔΣ τις τυχόν συγκεκριμένες αιτιολογημένες αντιρρήσεις τους επί των λαμβανομένων Αποφάσεων.
8. Το ΔΣ εγκρίνει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων-Εξόδων και Βασικών Επιδιώξεων-Δραστηριοτήτων του Συνδέσμου, μέσα στα πλαίσια του Καταστατικού και τα θέτει προς επικύρωση στην ετήσια ΓΣ.
9. Το ΔΣ αποφασίζει για την αποδοχή των αιτήσεων εγγραφής νέων μελών, σύμφωνα με το Καταστατικό. Επίσης υλοποιεί τα προβλεπόμενα από την παράγραφο! Άρθρου 4 και από το άρθρο 5 του Καταστατικού.
10. Το ΔΣ μεριμνά για την είσπραξη και καλή διαχείριση των πόρων του Συνδέσμου, όπως καθορίζεται από το Καταστατικό.
11. Το ΔΣ είναι υπεύθυνο για τις δαπάνες του Συνδέσμου, τις οποίες προεγκρίνει.
12. Το ΔΣ συγκροτεί Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας υπό την Προεδρία μελών του ΔΣ, πλαισιούμενες από μέλη του Συνδέσμου, που προσφέρονται να δραστηριοποιηθούν για να συμβάλουν με προσωπική εθελοντική εργασία στην πραγματοποίηση των σκοπών του Συνδέσμου.
13. Το ΔΣ διασφαλίζει την περιοδική ενημέρωση των μελών του Συνδέσμου για τις δραστηριότητες τα αντιμετωπιζόμενα προβλήματα, τις αναλαμβανόμενες ενέργειες και τις εξελίξεις τους εκδίδοντας και διανέμοντας ενημερωτικά φυλλάδια.
14. Το ΔΣ υποχρεούται εις την υπογραφή των Πρακτικών προ της λύσεως κάθε Συνεδριάσεως στα οποία καταγράφονται τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως οι Αποφάσεις και οι τυχόν διαφορετικές θέσεις επ' αυτών των μελών του ΔΣ που μειοψήφησαν.
15. Το ΔΣ μεριμνά για την αύξηση των μελών του Συνδέσμου.
16. Το ΔΣ συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος αυτού από τον Αντιπρόεδρο.
17. Η ημέρα, ο τόπος και χρόνος ενάρξεως των τακτικών συνεδριάσεων του ΔΣ ανακοινώνεται στα μέλη του Συνδέσμου, η δε Ημερήσια Διάταξη τοιχοκολλείται πριν από τρεις τουλάχιστον ημέρες στο Γραφεία του Συνδέσμου.
18. Το ΔΣ συγκαλείται και εκτάκτως από τον Πρόεδρο και εάν αυτός κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο ή κατόπιν αιτήματος τουλάχιστον τριών εκ των μελών του ΔΣ. προκειμένου να αντιμετωπίσει επείγοντα και σοβαρά θέματα που ανακύπτουν. Η πρόσκληση και η Ημερησία Διάταξη γνωστοποιείται στα μέλη του ΔΣ τουλάχιστον προ τριών ημερών.
19. Το ΔΣ έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται τρία τουλάχιστον μέλη του, συμπεριλαμβανομένσυ του Προέδρου ή Αντιπροέδρου. Ελλείψει απαρτίας η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται σε δύο ημέρες με τις ίδιες προϋποθέσεις απαρτίας.
20. Σε περίπτωση εξαντλήσεως των αναπληρωματικών μελών, το ΔΣ εξακολουθεί να λειτουργεί, εφ όσον συγκεντρώνει τον ελάχιστο αριθμό παρόντων που απαιτούνται για να έχει απαρτία.
21. Οι συνεδριάσεις του ΔΣ είναι ανοικτές σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου, εκτός εάν αφορούν σε προσωπικό θέμα μέλους και το ΔΣ αποφασίσει διαφορετικά.
22. Εκ των μελών του Συνδέσμου που παρίστανται στις συνεδριάσεις του ΔΣ δικαίωμα λόγου έχουν τα μέλη του ΔΣ, τα μέλη της ΕΕ, τα μέλη των Επιτροπών που συζητείται συναφές προς το αντικείμενό τους θέμα, ... και μετά έγκριση του ΔΣ κάθε άλλο μέλος του Συνδέσμου που θα ζητήσει να μιλήσει.
23. Το ΔΣ παύεται προ της λήξεως της θητείας του μόνο με απόφαση της ΓΣ, μετά διατύπωση μομφής προς αυτό. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται απαρτία του ημίσεως συν ενός των ταμειακώς εν τάξει μελών του Συνδέσμου και πλειοψηφία 3/4.

ΑΡΘΡΟ 10
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


1. Ο Πρόεδρος του ΔΣ :
 1. Συγκαλεί και διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του ΔΣ, αντιπροσωπεύει το Σύνδεσμο στα Δικαστήρια, στις Αρχές καθώς και τις σχέσεις του Συνδέσμου με κάθε τρίτο.
 2. Προτείνει και το ΔΣ αποφασίζει τους Εισηγητές και τα Θέματα της Ημερησίας Διατάξεως, ως και την ημερομηνία, ώρα και τόπο της επομένης Συνεδριάσεως του ΔΣ.
 3. Προτείνει και το ΔΣ αποφασίζει την συγκρότηση Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας για την προαγωγή των σκοπών του Συνδέσμου.
 4. Διασφαλίζει την εκτέλεση των αποφάσεων του ΔΣ και της ΓΣ.
 5. Λογοδοτεί στις ΓΣ για τα πεπραγμένα του υπό την προεδρία του ΔΣ και συντάσσει και υποβάλει στην ετήσια τακτική ΓΣ τον Απολογισμό του ΔΣ.
 6. Μεριμνά για την έκδοση ανακοινώσεων και, εφ' όσον απαιτείται, για την περιοδική κυκλοφορία φυλλαδίων προς ενημέρωση των μελών του Συνδέσμου για τις δραστηριότητες του ΔΣ, τις εξελίξεις των αναλαμβανομένων από το ΔΣ ενεργειών και τα προβλήματα που αφορούν στο Σύνδεσμο και τους σκοπούς του.
 7. Φροντίζει για την απαρέγκλιτη τήρηση και υπογραφή Πρακτικών συνεδριάσεων του ΔΣ, προ της λύσεως κάθε συνεδριάσεως.
 8. Μεριμνά για την σύγκληση τακτικής ΓΣ, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και έκτακτης ΓΣ όπως και όποτε προβλέπει το Καταστατικό.
 9. Μεριμνά για την σύνταξη, έγκριση από την τακτική ΓΣ και εφαρμογή Ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων- Εξόδων και Βασικών Επιδιώξεων-Δραστηριοτήτων του Συνδέσμου.
 10. Εντέλλεται την από τον Ταμία πληρωμή δαπανών του Συνδέσμου, που γίνονται μετά έγκριση ή εξουσιοδότηση του ΔΣ και συνυπογράφει μαζί με τον Ταμία τις σχετικές αποδείξεις.
 11. Συνομολογεί Συμβάσεις και υπογράφει Συμβόλαια εκ μέρους του Συνδέσμου, τα οποία προηγουμένως έχουν εγκριθεί από το ΔΣ.
 12. Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Συνδέσμου, για τα οποία υπάρχει η εξουσιοδότηση ή η έγκριση του ΔΣ.
 13. Μεριμνά για την κατάρτιση και τήρηση Κανονισμού Οργανώσεως και Λειτουργίας του ΔΣ.
2. Τον Πρόεδρο κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 11
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


1. Η ΓΣ εκλέγει την ΕΕ που αποτελείται από τρία τακτικά μέλη και δύο αναπληρωματικά, με θητεία ίση προς αυτή του ΔΣ.
2. Καθήκον της ΕΕ είναι ο διαχειριστικός έλεγχος για τη διασφάλιση της περιουσίας του Συνδέσμου.
3. Η ΕΕ δικαιούται όποτε το κρίνει αναγκαίο να λαμβάνει γνώση των περιουσιακών στοιχείων και των παραστατικών διαχειρίσεώς τους, χωρίς να παρακωλύει το έργο του ΔΣ.
4. Εάν η ΕΕ διαπιστώσει σοβαρές διαχειριστικές ανωμαλίες ενημερώνει με έγγραφη ενυπόγραφη Έκθεση το ΔΣ, καλώντας το να διορθώσει τα κακώς κείμενα. Εάν το ΔΣ δεν ανταποκριθεί ικανοποιητικά στις συστάσεις της ΕΕ, η ΕΕ ζητάει τη σύγκληση ΓΣ, στην οποία υποβάλλει την Έκθεσή της.
5. Η ΕΕ υποβάλλει στην τακτική ΓΣ ενυπόγραφη Έκθεση για τη διαχειριστική και ταμειακή τάξη και περιουσία του Συνδέσμου Κατά την προηγηθείσα διαχειριστική περίοδο. Η Έκθεση αυτή καταχωρείται στα Πρακτικά της ΓΣ.
6. Προϋπόθεση για την απαλλαγή του ΔΣ από κάθε οικονομική και διαχειριστική ευθύνη είναι η έγκριση από τη ΓΣ της Εκθέσεως της ΕΕ.
7. Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

ΑΡΘΡΟ 12
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


1. Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα Πρακτικά και τη σφραγίδα του Συνδέσμου.
2. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο του Συνδέσμου.
3. Τηρεί πλήρως ενημερωμένο Μητρώο των μελών του Συνδέσμου.
4. Διενεργεί την αλληλογραφία, φυλάσσει το αρχείο, τα έπιπλα και συντρέχει τον Ταμία σ-το έργο του.
5. Μεριμνά και είναι προσωπικώς υπεύθυνος να λαμβάνουν ενυπογράφως γνώση όλα τα μέλη του ΔΣ κάθε εισερχομένου και εξερχομένου εγγράφου του Συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 13
ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ


1. Ενεργεί με εντολή του Προέδρου τις εισπράξεις και πληρωμές του Συνδέσμου, συνυπογράφοντας με αυτόν κάθε σχετικό έγγραφο.
2. Τηρεί βιβλίο Ταμείου και τα κατά το λογιστικό Νόμο βιβλία διπλότυπων αποδείξεων, εισπράξεων και ενταλμάτων πληρωμής μετά δικαιολογητικών.
3. Επιζητεί τον έλεγχο από την ΕΕ της οικονομικής διαχειρίσεως του Συνδέσμου.
4. Συντάσσει τον ετήσιο Ισολογισμό, για έγκριση από το ΔΣ, έλεγχο από την ΕΕ και επικύρωση από την τακτική ΓΣ.
5. Καταθέτει σε Τράπεζα ή Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κάθε ποσόν ύστερα από εξουσιοδότηση του ΔΣ.
6. Αναλαμβάνει από τις καταθέσεις του Συνδέσμου στις Τράπεζες ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο οποιοδήποτε ποσό, βάσει σχετικού εγγράφου του Συνδέσμου και αποσπάσματος του οικείου Πρακτικού Αποφάσεως του ΔΣ.
7. Είναι υποχρεωμένος να ζητά σε κάθε τακτική Συνεδρίαση του ΔΣ την επικύρωση από το ΔΣ του μηνιαίου απολογισμού και του προγραμματισμού των πληρωμών του επομένου μηνός.
8. Υποβάλλει στο ΔΣ στην αρχή κάθε μήνα συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του προηγουμένου μηνός.

ΑΡΘΡΟ 13Α:
ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ


1. Μεριμνά για την οργάνωση, προετοιμασία και εκτέλεση των διαφόρων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που προγραμματίζονται από το Δ.Σ., όπως διαλέξεων, συνεστιάσεων, χοροεσπερίδων, εκδρομών, επισκέψεων κ.λπ. Ανάλογα με την εκδήλωση, ο έφορος ενισχύεται στο έργο του από τα μέλη του Δ.Σ. ή και τακτικά μέλη του Συνδέσμου.

2. Μεριμνά για την προβολή του έργου του Συνδέσμου, για τη δημιουργία και ενημέρωση της ιστοσελίδας του ΣΑ/ΣΝΔ στο διαδίκτυο και επιμελείται της εκδόσεως των διαφόρων αναμνηστικών, εντύπου υλικού, φυλλαδίων κ.λπ. του Συνδέσμου, σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Δ.Σ.

3. Επιβοηθεί τον Γ.Γ. στο έργο του.


ΑΡΘΡΟ 14
ΔΩΡΗΤΕΣ - ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ - ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ


Ι. Όσοι προσφέρουν σημαντικές Δωρεές ή καταλείπουν Κληρονομιές στο Σύνδεσμο που γίνονται αποδεκτές από το ΔΣ, ονομάζονται από το ΔΣ Δωρητές ή Ευεργέτες αναλόγως της αξίας και σημασίας της προσφοράς.
2. Οι Δωρητές και Ευεργέτες μπορούν κατά την κρίση του ΔΣ να ανακηρυχθούν επίτιμα μέλη του Συνδέσμου.
3. Τα ονόματα των Δωρητών και Ευεργετών αναγράφονται σε τιμητικούς πίνακες που αναρτώνται σε περίοπτη θέση στα Γραφεία του Συνδέσμου.
4. Οι δωρητές ονομάζονται από το Δ.Σ. Η ονομασία ευεργετών αποφασίζεται από τη Γ.Σ. μετά από εισήγηση του Δ.Σ.
5. Με απόφαση του Δ.Σ. απονέμεται το έμβλημα του Συνδέσμου "τιμής ένεκεν" σε Υπηρεσίες, Οργανισμούς, και άτομα για αξιόλογη προσφορά προς επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου


ΑΡΘΡΟ 15
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ


1. Διάλυση του Συνδέσμου επέρχεται για τους ακόλουθους λόγους:
 1. Μετά απόφαση της ΓΣ, που παίρνεται με απαρτία του ημίσεως του συνόλου των μελών του Συνδέσμου πλέον ενός και πλειοψηφία 3/4 των παρόντων.
 2. Όταν τα μέλη του Συνδέσμου μειωθούν κάτω των είκοσι
 3. Μετά Δικαστική Απόφαση.
2 Τη διάλυση του Συνδέσμου ακολουθεί η εκκαθάρισή του. Κατά το διάστημα αυτό το Σύνδεσμος λειτουργεί περιοριστικά και μόνο για τους σκοπούς της εκκαθαρίσεως.
3. Κατά την περίοδο της εκκαθαρίσεως σε όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Συνδέσμου αναγράφεται ότι αυτός βρίσκεται υπό εκκαθάριση.
4. Η εκκαθάριση διενεργείται από τρεις εκκαθαριστές που επιλέγει η ΓΣ που απεφάσισε τη διάλυση του Συνδέσμου.
5. Μετά τη διάλυση του Συνδέσμου, η περιουσία του περιέρχεται στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού.

ΑΡΘΡΟ 16
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


1. Τα ιδρυτικά μέλη επιλέγουν πενταμελή προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, με κύριο σκοπό να συγκροτήσει το σωματείο και να το οδηγήσει το συντομότερο δυνατό σε αρχαιρεσίες σύμφωνα με το Καταστατικό.
2. Η Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Έφορο Δημοσίων Σχέσεων.
3. Τα καθήκοντα των μελών της Διοικούσας Επιτροπής είναι ανάλογα προς εκείνα των μελών του ΔΣ, που καθορίζονται από το Καταστατικό.
4. Οι δραστηριότητες της Διοικούσας Επιτροπής περιορίζονται στους τομείς που προσδιορίζουν οι Μεταβατικές Διατάξεις του Καταστατικού.
5. Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή:
I. Μεριμνά για την έγκριση του Καταστατικού στο Πρωτοδικείο.
II. Εντός τεσσάρων μηνών από της εγκρίσεως του Καταστατικού από το Πρωτοδικείο, συγκαλεί ΓΣ προς την οποία λογοδοτεί και ζητεί την απαλλαγή της από κάθε ευθύνη και την εκλογή ΔΣ και ΕΕ.
III. Μεριμνά για τη διεύρυνση του αριθμού των μελών του σωματείου.
IV. Μέχρις εκλογής ΔΣ, κάθε εγγραφόμενος στο σωματείο καταβάλλει στη Διοικούσα Επιτροπή δέκα χιλιάδες δραχμές, για τη δημιουργία κεφαλαίου κινήσεως.

Το Καταστατικό αυτό αποτελούμενο από 16 Άρθρα σε 8 σελίδες, συζητήθηκε και έγινε αποδεκτό κατ' Άρθρο και στο σύνολό του.

Κηφισιά, 20 Μαρτίου 2004


Ο Πρόεδρος ( Τ.Σ. ) Ο Γενικός Γραμματεύς
Ναύαρχος (ε.α.) Λ.Παληογιώργος Π.Ν. Υποναύαρχος (ε.α.) Π.Σωτηριάδης Π.Ν.