Σ.Α./Σ.Ν.Δ.
 


Ο Σύνδεσμος και το Καταστατικό του


Τελευταία Ενημέρωση:  26-Νοε-2021
[ Κάνοντας click πάνω σε κάθε τίτλο, πηγαίνετε κατ'ευθείαν στην αντίστοιχη παράγραφο ]

A.A.
   Αντί Προλόγου


   Στις αρχές του 1998, υλοποιώντας σκέψεις πολλών ετών και επιθυμίες πολλών αποστράτων Αξιωματικών του Π.Ν. (αλλά και εν ενεργεία ακόμη), μια ολιγομελής ομάδα από τους πρώτους, άτομα ενθουσιώδη και με ευγενικά οράματα, αποφάσισε να προχωρήσει στη δημιουργία ενός συνδέσμου.

   Στη σκέψη τους είχαν ένα σύνδεσμο με μέλη όλους όσους έχουν την ίδια κοινή προέλευση, τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και την ίδια ή παρόμοια κοινή πορεία στις τάξεις του Πολεμικού μας Ναυτικού, ώστε η κοινή αυτή πορεία να μη σταματά με την αποστρατεία τους.

Συγκεντρώθηκαν λοιπόν και σε επανειλημμένες συναντήσεις αλλά με ταχείς ρυθμούς, συνέταξαν, επεξεργάσθηκαν και τέλος έκαναν αποδεκτό, "κατ' άρθρο και στο σύνολό του" όπως λέγεται στα νομικά, ένα κείμενο, που αποτελεί τώρα πλέον το Καταστατικό του Συνδέσμου.

   Η ολιγομελής αυτή ομάδα, τα Ιδρυτικά Μέλη, 58 τον αριθμό (γιατί τόσοι έτυχε να βρεθούν τότε, την κατάλληλη ώρα, όλοι μαζί) στις 29 Απριλίου του 1998 προσυπέγραψαν το τελικό κείμενο, σε κάποια αίθουσα που τους είχε παραχωρηθεί προσωρινά στην Κηφισιά (εξ ου και έδρα του Συνδέσμου είχε οριστεί κατά το νόμο η Κηφισιά) και με εξ ίσου ταχύρρυθμες διαδικασίες το προώθησαν προς επικύρωση, για να αναγνωριστεί και επισήμως από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 14 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, 1998.

  Το Ιδρυτικό Καταστατικό αποτελείτο από 16 άρθρα που κάλυπταν ό,τι προβλέπει ο νόμος για ένα παρόμοιο κείμενο.

  Μετά παρέλευση πέντε και πλέον ετών ζωής του Συνδέσμου, κατά το οποίο διάστημα εντοπίσθηκαν κάποιες αδυναμίες, δυσλειτουργίες και ελλείψεις, θεωρήθηκε σκόπιμο να επέλθουν κάποιες αλλαγές στο αρχικό κείμενο του καταστατικού. Μετά πολύμηνη διαδικασία συγκεντρώσεως προτάσεων από τα μέλη και επεξεργασίας των από το τότε Δ.Σ. υπεβλήθη στη Γενική Συνέλευση της 20ης Μαρτίου 2004 το επεξεργασμένο "πακέτο" προτάσεων, προς συζήτηση και έγκριση. Το εγκεκριμένο τελικό κείμενο ακολούθησε τη νόμιμη διαδικασία επικυρώσεως, η οποία ολοκληρώθηκε ένα σχεδόν χρόνο μετά. Έτσι, από τα μέσα του 2005, ισχύει το νέο, αναθεωρημένο καταστατικό.

  Για την οικονομία του χώρου δεν επαναλαμβάνεται εδώ ολόκληρο, θεωρήθηκε, όμως, χρήσιμο και πρακτικό να μεταφερθούν αυτούσια τα τέσσερα πρώτα άρθρα του, που περιγράφουν αυτά που το κάθε μέλος θά'θελε και θά'πρεπε να γνωρίζει, γιατί αφ' ενός δίνουν με σαφήνεια (και απαντούν σε όποια ερωτήματα για) το σκοπό και αφ' ετέρου για το ποιοι έχουν δικαίωμα να γίνουν μέλη του Συνδέσμου (πράγμα άλλωστε πρόδηλο και από τον τίτλο του).
   Τα 4 πρώτα άρθρα του ισχύοντος, αναθεωρημένου Καταστατικού


Άρθρο 1   ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού, μη συνδικαλιστικού και μη πολιτικού χαρακτήρα, με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΑ/ΣΝΔ), με έδρα την Αθήνα Αττικής.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Συνδέσμου, μπορούν να ιδρύονται Παραρτήματα και σε άλλες περιοχές της Χώρας.
3. Η σφραγίδα του Συνδέσμου είναι στρογγυλή, αναγράφει περιμετρικά μέσα σε πλαίσιο την επωνυμία του Συνδέσμου με τη χρονολογία ιδρύσεώς του και στο κέντρο φέρει Τριήρη.

Άρθρο 2   ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Σκοπός του Συνδέσμου είναι η με κάθε νόμιμο και πρόσφορο τρόπο διατήρηση και περαιτέρω σύσφιγξη των μεταξύ των μελών του δεσμών, η τόνωση των κοινωνικών, ψυχαγωγικών και συναδελφικών εκδηλώσεων, η διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης, η παροχή κάθε δυνατής ηθικής και υλικής υποστηρίξεως προς τα μέλη του, η ανάπτυξη του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του, η κοινωνική προσφορά της πείρας και των γνώσεων των μελών του, η προβολή της ιστορίας, των παραδόσεων, του έργου του Πολεμικού Ναυτικού ως και της θαλάσσιας ισχύος του Έθνους.

Άρθρο 3   ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

1. Διοργάνωση ενημερωτικών επισκέψεων, συνεστιάσεων, εκδρομών, σεμιναρίων, διαλέξεων, ομιλιών, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, προβολών ταινιών, εκθέσεων, συγκρότηση βιβλιοθηκών, αναγνωστηρίων, ψυχαγωγικών ομίλων, έκδοση ενημερωτικών εντύπων, αναμνηστικών με το έμβλημα του Συνδέσμου (σήματα πέτου, γραβάτες κ.ά.), δημιουργία ιστοσελίδας του ΣΑ/ΣΝΔ στο διαδίκτυο κ.λπ.
2. Επιδίωξη συνεργασίας με αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και με νομικά και φυσικά πρόσωπα που καθάπτονται των σκοπών του Συνδέσμου, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3. Τήρηση επαφής και σύσφιγξη των σχέσεων με τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), παροχή συνδρομής στα πλαίσια των δυνατοτήτων του Συνδέσμου για την προώθηση των γενικότερων σκοπών και επιδιώξεων της ΣΝΔ, όπως βράβευση διακρινομένων Ν. Δοκίμων, αθλοθέτηση κυπέλλων σε αγώνες που διοργανώνει η Σχολή, προσφορά βιβλίων, εποπτικών μέσων, οργάνων κ.λπ.
4. Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας και Επιτροπών εκ των μελών του Συνδέσμου προς υποβοήθηση του έργου του ΔΣ του Συνδέσμου.
5. Δημιουργία εντευκτηρίου του Συνδέσμου.
6. Κάθε άλλο νόμιμο μέσο προς ευόδωση των σκοπών του Συνδέσμου.

Άρθρο 4   ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

1. Ο Σύνδεσμος αποτελείται από ιδρυτικά, τακτικά, εταίρους και επίτιμα μέλη.

2. Μετά αίτηση προς το ΔΣ και απόφαση του ΔΣ, μέλη μπορούν να γίνουν:

§ Τακτικά, κάθε απόφοιτος της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού της Ελλάδας και της Κύπρου.
§ Εταίροι, οι λοιποί Αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού, απόφοιτοι ισοτίμων προς τη ΣΝΔ Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ).

3. Οι υπογράφοντες το Καταστατικό είναι ιδρυτικά μέλη.

4. Επίτιμα μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, γίνονται μετά πρόταση του ΔΣ και έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως (Γ.Σ.), άτομα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες προς το Σύνδεσμο.

5. Δεν μπορεί να είναι μέλος όποιος με Δικαστική Απόφαση στερήθηκε το δικαίωμα ελεύθερης ιδρύσεως ενώσεως προσώπων ή έχει αμετάκλητα καταδικαστεί για ατιμωτικό αδίκημα, συκοφαντική δυσφήμιση ή κακούργημα.

6. Τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη :
I. Οφείλουν να παίρνουν αυτοπροσώπως μέρος σε όλες τις τακτικές και έκτακτες Γ.Σ.,
II. ... Μπορούν να παρουσιάζουν τις απόψεις τους σ' αυτήν, επί θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως (Η.Δ.). Για θέματα εκτός Η.Δ. απαιτείται η έγκριση της Γ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 8 και, στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια παρουσιάσεως των απόψεων από κάθε ομιλητή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα τρία (3) λεπτά.
III. Μπορούν να παρίστανται στις τακτικές μηνιαίες συνεδριάσεις του ΔΣ και, μετά έγκριση του ΔΣ, να παρουσιάζουν τις απόψεις τους σ' αυτό, χωρίς δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις του ΔΣ.
IV. Υποχρεούνται στην καταβολή χρηματικού δικαιώματος εγγραφής, ετήσιας συνδρομής και τυχόν έκτακτης εισφοράς, που καθορίζονται από το ΔΣ.
V. Έχουν το χρέος να βοηθούν ενεργά, χωρίς αμοιβή ή αποζημίωση, το ΔΣ στην προαγωγή των σκοπών του Συνδέσμου.
VI. Οφείλουν να προσφέρονται πρόθυμα και όταν επιλέγονται από το ΔΣ να συμμετέχουν δραστήρια στις Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας που συγκροτεί το ΔΣ για την ευόδωση των σκοπών του Συνδέσμου.

7. Οι Εταίροι :
I. Μπορούν να διατυπώνουν γραπτές απόψεις προς το ΔΣ και τη Γ.Σ.
II. Υποχρεούνται στην καταβολή χρηματικού δικαιώματος εγγραφής, ετήσιας συνδρομής και τυχόν έκτακτης εισφοράς, που καθορίζονται από το ΔΣ.
III. Είναι ευπρόσδεκτη κάθε βοήθειά τους, χωρίς αμοιβή ή αποζημίωση, στην προαγωγή των σκοπών του Συνδέσμου.
IV. Συμμετέχουν, εφ' όσον το επιθυμούν, στις Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας που συγκροτεί το ΔΣ για την ευόδωση των σκοπών του Συνδέσμου.

8. Δικαίωμα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι και συμμετοχής στο ΔΣ και στις Γ.Σ. έχουν μόνο τα ιδρυτικά και τα τακτικά μέλη.

9. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρεί από τον Σύνδεσμο, οποτεδήποτε, με έγγραφη αίτησή του προς το ΔΣ, αφού καταβάλλει την εισφορά του τρέχοντος έτους.
  Στην επίσημη, θεωρημένη μορφή του, το ισχύον, αναθεωρημένο Καταστατικό αποτελείται από 8 δακτυλογραφημένες σελίδες, αντίγραφο των οποίων μπορείτε να δείτε μεταβαίνοντας στην ιδιαίτερη στήλη του, με ένα click στο παρακάτω link:
   Το σημερινό, όγδοο κατά σειρά, εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο (2021-2024).

Τα εκλεγέντα μέλη του 8ου Δ.Σ. του Σ.Α./Σ.Ν.Δ.
(εξ ΑΡ προς τα ΔΕ):
Βασίλειος Δημητρόπουλος
Ανδρέας Ξενάκης
Αντώνιος Αναστασάκης
Μαργαρίτης Τζαβάρας
Δημοσθένης Πλαμαντούρας
Στις 22 Οκτωβρίου 2021, με την ολοκλήρωση της τριετούς θητείας του προηγουμένου Δ.Σ., και μετά την ολιγόμηνη παράταση που δόθηκε με νόμο, για ανανέωση όσων Διοικητικών Συμβουλίων έληγε η θητεία τους αλλά δεν είχαν πραγματοποιηθεί Γ.Σ. λόγω κορωνοϊού, πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες δι' επιστολικής ψήφου.
Μετά καταμέτρηση των ψήφων από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, επελέγησαν τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συνδέσμου, για την τριετίς 2021-2024.

Βάσει των αποτελεσμάτων και επί 95 ψηφισάντων (έγκυρα ψηφοδέλτια 95), εξελέγησαν κατά σειράν συγκεντρωθέντος αριθμού σταυρών:
 • Για το Διοικητικό Συμβούλιο, οι:
  • ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ Αντώνιος, (89)
  • ΤΖΑΒΑΡΑΣ Μαργαρίτης, (50)
  • ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, (48)
  • ΞΕΝΑΚΗΣ Ανδρέας, (34)
  • ΠΛΑΜΑΝΤΟΥΡΑΣ Δημοσθένης, (33)
 • Επιλαχόντες για το Διοικητικό Συμβούλιο, ο:
  • ΔΡΟΣΟΥΛΑΚΗΣ Σπυρίδων, (32)
  • ΜΑΚΡΗΣ Αθανάσιος, (31)
  • ΚΩΤΣΗΣ Φώτιος, (12)
 • Για την Εξελεγκτική Επιτροπή, οι:
  • ΔΑΓΚΩΝΑΚΗΣ Απόστολος, (45)
  • ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος, (44)
  • ΦΑΚΙΡΗΣ Σπυρίδων, (41)
 • Επιλαχών για την Εξελεγκτική Επιτροπή, ο:
  • ΚΑΨΟΚΑΒΑΔΗΣ Σπυρίδων, (26)
Το νέο Δ.Σ. που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 22ας Οκτωβρίου 2021, συνήλθε την 26-10-2021 και μετά ψηφοφορία μεταξύ των μελών του, σύμφωνα με το καταστατικό, επέλεξε:
Πρόεδρο τον Υποναύαρχο ε.α. Αντώνιο Αναστασάκη Π.Ν.
Αντιπρόεδρο τον Αντιναύαρχο ε.α. Μαργαρίτη Τζαβάρα Π.Ν.
Γενικό Γραμματέα τον Αντιναύαρχο ε.α. Δημοσθένη Πλαμαντούρα Π.Ν.
Έφορο Δημ. Σχέσεων τον Αντιναύαρχο ε.α. Βασίλειο Δημητρόπουλο Π.Ν.
Ταμία τον Αντιναύαρχο ε.α. Ανδρέα Ξενάκη Π.Ν.
   Πώς Γίνεται Κανείς Μέλος του Σ.Α./Σ.Ν.Δ.


Ο αριθμός των 58 ιδρυτικών μελών του Απριλίου του 1998, αυξήθηκε ως το τέλος Δεκ.'98 σε 195 άτομα, ενώ κατά τον απολογισμό Α' τριμήνου του 2020, τα εγγεγραμμένα μέλη μας είναι άνω των 520, 180 εκ των οποίων είναι νέοι ε.ε. Αξιωματικοί, απόφοιτοι ΣΝΔ των τελευταίων ετών. Οι αριθμοί αυτοί συνεχώς αυξάνουν, αν και όχι με τους ρυθμούς που θα επιθυμούσαμε, η ευχή δε και επιδίωξη όλων είναι, ο μέγιστος δυνατόν αριθμός εκ των αποστράτων τουλάχιστον Αξιωματικών προελεύσεως Σ.Ν.Δ. να ενταχθεί στα εγγεγραμμένα μέλη.

Τι φταίει για τη μικρότερη του επιθυμητού προσέλευση; Ο καθένας μπορεί να υποθέσει κάποιους υπαρκτούς ή μη λόγους, η καλοπροαίρετη όμως εξήγηση είναι ότι δεν υπάρχει ακόμη ευρεία και πλήρης πληροφόρηση των αποστράτων για το έργο και τους "μη κερδοσκοπικούς, μη συνδικαλιστικούς και μη πολιτικού χαρακτήρα σκοπούς" του Συνδέσμου μας. Αν αυτός είναι ένας βασικός λόγος μη συμμετοχής, η ηλεκτρονική αυτή σελίδα, έχει σκοπό να βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτής της αδυναμίας.

Η διαδικασία εγγραφής νέων μελών είναι απλή και απαιτεί μόνο τη συμπλήρωση και υποβολή της σχετικής αιτήσεως. Η αίτηση, εφ' όσον πληρούνται οι προβλέψεις του άρθρου 4 του καταστατικού, γίνεται αποδεκτή και, με την καταβολή του αντιτίμου εγγραφής και της εισφοράς τρέχοντος έτους, εγγράφεται ο αιτών, αναλόγως της προελεύσεώς του, στα τακτικά ή στα εταιρικά μέλη. (Οι τρέχουσες τιμές στη στήλη "Ανακοινώσεις", παράγραφος Ανακοινώσεις Γενικού Ενδιαφέροντος )

Υπόδειγμα αιτήσεως εγγραφής μέλους, σε μορφή αρχείου pdf, μπορεί να "κατεβάσει" όποιος επιθυμεί, πιέζοντας το παρακάτω εικονίδιο:Για ανάγνωση αρχείων pdf, απαιτείται το πρόγραμμα Adobe Reader: -->  

A.A.

   Συμμόρφωση Σ.Α./Σ.Ν.Δ. με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(σε ισχύ από 25 Μαΐου 2018).


Αγαπητά μέλη και φίλοι του Συνδέσμου Αποφοίτων Σ.Ν.Δ.

Όσοι από σας κάνετε ευρεία χρήση ή έστω έχετε απλή και μόνο πρόσβαση στο διαδίκτυο, πιθανότατα έχετε ήδη πληροφορηθεί για τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), ο οποίος ψηφίστηκε στις 27 Απριλίου 2016 και τέθηκε σε ισχύ από τις 25 Μαΐου του 2018.

Ο Κανονισμός αυτός έχει ως σκοπό την εναρμόνιση του νομικού πλαισίου για την προστασία της ιδιωτικότητας των προσωπικών δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Με βάση αυτόν τον Κανονισμό απαιτείται η συγκατάθεσή σας για να συνεχίσετε να λαμβάνετε ενημέρωση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Με το παρόν θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι το email σας και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας τηρούνται στη βάση δεδομένων του Συνδέσμου μας (Σ.Α./Σ.Ν.Δ.) κατόπιν της ρητής ή/και γραπτής συναίνεσης που μας έχετε δώσει σχετικά με την αποστολή ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email) για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνουμε και για άλλα γεγονότα ή πληροφορίες του κοινού ενδιαφέροντός μας.

Η παραπάνω συγκατάθεσή σας στη συλλογή και χρήση των δεδομένων σας από το Σύνδεσμό μας, δόθηκε σε εμάς είτε με την αίτηση εγγραφής σας είτε διότι εκδηλώσατε ενδιαφέρον να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις δραστηριότητές μας και τις μελλοντικές εκδηλώσεις μας.

Ο Σύνδεσμός μας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σε συμμόρφωση με το νέο Κανονισμό Γενικής Προστασίας (GDPR) και τη σχετική νομοθεσία, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα, ο σύνδεσμός μας συλλέγει, τηρεί και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα (δηλαδή ονοματεπώνυμο, βαθμό -ε.ε. ή αποστρατευτικό-, ειδικότητα, e-mail, τηλέφωνα επικοινωνίας και διεύθυνση μόνιμης κατοικίας) με σκοπό την αποστολή προσωποποιημένων ενημερώσεων σχετικά με τις εκδηλώσεις που διοργανώνουμε, τις μελλοντικές δραστηριότητες του Συνδέσμου μας, καθώς και τις δραστηριότητες και ενδιαφέρουσες ειδήσεις για τους αποστράτους μας και το Π.Ν. γενικότερα.

Ο Σύνδεσμός μας δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα παραπάνω στοιχεία σας για διαφημιστικούς - προωθητικούς σκοπούς, παρά μόνο για την ως άνω αναφερόμενη ενημέρωση.

Εφ' όσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να λαμβάνετε ενημερώσεις από τον Σ.Α./Σ.Ν.Δ. σχετικά με τις δραστηριότητές του, δεν χρειάζεται να προβείτε σε κάποια ενέργεια.

Εάν ωστόσο, παρά την ως άνω δοθείσα συγκατάθεσή σας, δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε στο μέλλον τη σχετική προσωποποιημένη ενημέρωση από τον Σ.Α./Σ.Ν.Δ., παρακαλούμε να μας ζητήσετε τη διαγραφή σας από τη λίστα αλληλογραφίας μας.

Υπενθυμίζουμε τέλος ότι μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να μας ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων και στοιχείων επικοινωνίας, σε περίπτωση μεταβολής τους.

Εκ μέρους του Δ.Σ.
Υποναύαρχος (ε.α.) Αντ. Αναστασάκης Π.Ν.
Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Αποφοίτων Σ.Ν.Δ.
   Η Εκλογή του Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου (1999-2002).


Κατά τις προβλέψεις του καταστατικού και μετά από ανακοίνωση που απεστάλη σε όλους τους εν αποστρατεία αποφοίτους της ΣΝΔ (βάσει των σχετικών πινάκων διευθύνσεων της ΕΑΑΝ), πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαρτίου 1999, στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Παπάγου, Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες προς ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής του Σ.Α./Σ.Ν.Δ. Ψήφισαν 85 παρόντες και με βάση το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, κατά σειρά συγκεντρώσεως ψήφων επελέγησαν οι ακόλουθοι:

Για το 5-μελές Διοικητικό Συμβούλιο, οι:
Ναύαρχος Λ. Παληογιώργος
Αντιναύαρχος Ξ. Μαυρογιάννης
Υποναύαρχος Π. Σωτηριάδης
Υποναύαρχος (Ο) Π. Πήχας
Υποναύαρχος (Μ) Α. Αναστασάκης
Υποναύαρχος Β. Γιαννακάκος (α' επιλαχών)
Υποναύαρχος Μ. Μάστρακας (β' επιλαχών)
Αρχιπλοίαρχος Η. Σωτηρίου (γ' επιλαχών)

Για την 3-μελή Εξελεγκτική Επιτροπή, οι:
Υποναύαρχος (Ο) Κ. Καράμπαμπας
Αντιναύαρχος Α. Νομικός
Αρχιπλοίαρχος Α. Χατζηκωνσταντής
Υποναύαρχος (Μ) Δ. Αποστολάκης (α' επιλαχών)
Υποναύαρχος Π. Θεοδώρου (β' επιλαχών)

Το νέο Δ.Σ. που προήλθε από τις αρχαιρεσίες συνήλθε την 10-3-1999 και μετά ψηφοφορία μεταξύ των μελών του -σύμφωνα με το καταστατικό πάντα- επέλεξε:

Πρόεδρο τον Ναύαρχο Λ. Παληογιώργο
Αντιπρόεδρο τον Αντιναύαρχο Ξ. Μαυρογιάννη
Γενικό Γραμματέα τον Υποναύαρχο Π. Σωτηριάδη
Ταμία τον Υποναύαρχο (Ο) Π. Πήχα και
Έφορο Δημ. Σχέσεων τον Υποναύαρχο (Μ) Α. Αναστασάκη
   Το δεύτερο εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο (2002-2005).


Στις 9 Μαρτίου 2002, με τη συμπλήρωση τριών χρόνων θητείας του προηγουμένου Δ.Σ. πραγματοποιήθηκαν και πάλι στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Παπάγου, αρχαιρεσίες προς ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής του Σ.Α./Σ.Ν.Δ. Κατ' αυτές επανεξελέγησαν τα μέλη του προηγούμενου Δ.Σ. για μια ακόμη τριετή θητεία, με αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. τον Αρχιπλοίαρχο (Ο) Χ. Αλεξίου, ενώ τις τρεις θέσεις της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής κατέλαβαν οι Υποναύαρχοι Κ. Καράμπαμπας, Π. Θεοδώρου και Μ. Μάστρακας.

Η σύνθεση του δευτέρου κατά σειρά Δ.Σ. που καθορίστηκε με ψηφοφορία μεταξύ των εκλεγέντων μελών στην πρώτη συνεδρίαση, ήταν η ίδια με την προηγούμενη.

Το επανεκλεγέν για δεύτερη τριετία,
5-μελες Δ.Σ. του Σ.Α./Σ.Ν.Δ. (εξ ΑΡ προς τα ΔΕ):
Π.Πήχας, Ξ.Μαυρογιάννης, Λ.Παληογιώργος, Π.Σωτηριάδης, Α.Αναστασάκης
(πατήστε τη φωτογραφία για μεγέθυνση)
   Το τρίτο εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο (2005-2008 και 2008-2009).


Στις 19 Μαρτίου 2005, με την ολοκλήρωση τριετούς θητείας του προηγουμένου Δ.Σ., πραγματοποιήθηκαν σε Γενική Συνέλευση στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Παπάγου, αρχαιρεσίες προς ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής του Σ.Α./Σ.Ν.Δ.

Κατ' αυτές επανεξελέγησαν τα μέλη του προηγούμενου Δ.Σ. για μια ακόμη (3η κατά σειρά) τριετή θητεία, με αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. τον Πλοίαρχο (Μ) Μ. Δημητρίου, ενώ τις τρεις θέσεις της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής κατέλαβαν οι Υποναύαρχος (Ο) Κ. Καράμπαμπας, Υποναύαρχος Π. Θεοδώρου και Πλοίαρχος (Μ) Α. Ιακωβάκης.

Η σύνθεση του νέου (και τρίτου από ιδρύσεως) πενταμελούς Δ.Σ., που καθορίστηκε με ψηφοφορία μεταξύ των εκλεγέντων μελών στην πρώτη συνεδρίαση του οργάνου, παρέμεινε η ίδια με τις προηγούμενες, ήτοι:
Πρόεδρος, ο Ναύαρχος Λ. Παληογιώργος
Αντιπρόεδρος, ο Αντιναύαρχος Ξ. Μαυρογιάννης
Γενικός Γραμματέας, ο Υποναύαρχος Π. Σωτηριάδης
Ταμίας, ο Υποναύαρχος (Ο) Π. Πήχας και
Έφορος Δημ. Σχέσεων, ο Υποναύαρχος (Μ) Α. Αναστασάκης

Κατά τη Γενική Συνέλευση της 15ης Μαρτίου 2008, λόγω μη υποβολής ικανού αριθμού υποψηφιοτήτων, και παράλληλα της μη θέσεως υποψηφιοτήτων ούτε από τα μέλη των μέχρι τούδε Δ.Σ. και Ε.Ε., δεν πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες αρχαιρεσίες και, αναγκαστικά, ελήφθη απόφαση εφαρμογής των προβλέψεων του Καταστατικού (άρθρο 9 παρ.3 και άρθρο 11 παρ.1) για παραμονή επί ένα επί πλέον έτος των ιδίων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Ελεγκτική Επιτροπή, ώστε να δοθεί χρόνος για συγκέντρωση επιθυμιών και νέων υποψηφιοτήτων για τα δύο αυτά όργανα.


Τα εκλεγέντα μέλη, 5 τακτικά-1 αναπληρωματικό, του Δ.Σ. του Σ.Α./Σ.Ν.Δ. (εξ ΑΡ προς τα ΔΕ):
Μ. Δημητρίου, Π.Πήχας, Ξ.Μαυρογιάννης, Λ.Παληογιώργος, Π.Σωτηριάδης, Α.Αναστασάκης
(πατήστε τη φωτογραφία για μεγέθυνση)
   Το τέταρτο εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο (2009-2012).
Τα εκλεγέντα μέλη του 4ου Δ.Σ. του Σ.Α./Σ.Ν.Δ.
(εξ ΑΡ προς τα ΔΕ):
Αντ.Αναστασάκης, Π.Σωτηριάδης, Ξ.Μαυρογιάννης, Δ.Καλλιέρος, Απ.Δαγκωνάκης)
(πατήστε τη φωτογραφία για μεγέθυνση)


Στις 14 Μαρτίου 2009, με την ολοκλήρωση της θητείας του προηγουμένου Δ.Σ., διάρκειας 3+1 ετών, πραγματοποιήθηκαν σε Γενική Συνέλευση, στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Παπάγου, αρχαιρεσίες προς ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής του Σ.Α./Σ.Ν.Δ.

Βάσει των αποτελεσμάτων, εκλέχθησαν κατά σειράν επιτυχίας (ψήφων):
 • Για το Διοικητικό Συμβούλιο, οι:
  • ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ Αντώνιος, (100)
  • ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ξενοφών, (88)
  • ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Προκόπιος, (85)
  • ΚΑΛΛΙΕΡΟΣ Δημήτριος, (73)
  • ΔΑΓΚΩΝΑΚΗΣ Απόστολος, (56)
 • Επιλαχόντες για το Διοικητικό Συμβούλιο, οι:
  • ΜΑΣΤΡΑΚΑΣ Μάρκος, (36)
  • ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ Σπυρίδων, (33)
  • ΣΤΑΜΟΥ Παναγιώτης, (28)

 • Για την Ελεγκτική Επιτροπή, οι:
  • ΒΑΜΠΟΡΑΚΗΣ Μιχαήλ, (96)
  • ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ Αντώνιος, (87)
  • ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σταύρος, (47)
 • Επιλαχόντες για την Ελεγκτική Επιτροπή, οι:
  • ΚΩΤΣΗΣ Φώτιος, (27)
Το νέο Δ.Σ. που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 14ης Μαρτίου 2009, συνήλθε την 18-3-2009 και μετά ψηφοφορία μεταξύ των μελών του -σύμφωνα με το καταστατικό πάντα- επέλεξε:

 • Πρόεδρο τον Αντιναύαρχο Ξ. Μαυρογιάννη
 • Αντιπρόεδρο τον Υποναύαρχο Π. Σωτηριάδη
 • Γενικό Γραμματέα τον Υποναύαρχο Δ. Καλλιέρο
 • Ταμία τον Αντιναύαρχο (Ο) Απ. Δαγκωνάκη και
 • Έφορο Δημ. Σχέσεων τον Υποναύαρχο (Μ) Α. Αναστασάκη
   Το πέμπτο εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο (2012-2015).
Τα εκλεγέντα μέλη του 5ου Δ.Σ. του Σ.Α./Σ.Ν.Δ.
(εξ ΑΡ προς τα ΔΕ):
Αντ.Αναστασάκης, Δ.Καλλιέρος, Ξ.Μαυρογιάννης, Απ.Δαγκωνάκης - απών από τη φωτογραφία ο Αντιναύαρχος (ε.α.) Δημοσθένης Πλαμαντούρας.
(πατήστε τη φωτογραφία για μεγέθυνση)


Στις 17 Μαρτίου 2012, με την ολοκλήρωση της τριετούς θητείας του προηγουμένου Δ.Σ., πραγματοποιήθηκαν σε Γενική Συνέλευση, στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Παπάγου, αρχαιρεσίες προς ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής του Σ.Α./Σ.Ν.Δ.

Βάσει των αποτελεσμάτων, εξελέγησαν κατά σειράν επιτυχίας (αριθμού ψήφων):
 • Για το Διοικητικό Συμβούλιο, οι:
  • ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ξενοφών, (69)
  • ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ Αντώνιος, (66)
  • ΚΑΛΛΙΕΡΟΣ Δημήτριος, (60)
  • ΔΑΓΚΩΝΑΚΗΣ Απόστολος, (60)
  • ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Προκόπιος, (42)
 • Επιλαχόντες για το Διοικητικό Συμβούλιο, οι:
  • ΠΛΑΜΑΝΤΟΥΡΑΣ Δημοσθένης, (40)
  • ΚΩΤΣΗΣ Φώτιος, (8)
 • Για την Ελεγκτική Επιτροπή, οι:
  • ΒΑΜΠΟΡΑΚΗΣ Μιχαήλ, (69)
  • ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σταύρος, (50)
  • ΣΤΑΗΣ Νικόλαος, (33)
 • Επιλαχών για την Ελεγκτική Επιτροπή, ο:
  • ΦΑΚΙΡΗΣ Σπυρίδων, (32)
Το νέο Δ.Σ. που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 17ης Μαρτίου 2012, συνήλθε την 23-3-2012 και μετά ψηφοφορία μεταξύ των μελών του -σύμφωνα με το καταστατικό πάντα- επέλεξε:

 • Πρόεδρο τον Αντιναύαρχο Ξ. Μαυρογιάννη
 • Αντιπρόεδρο τον Υποναύαρχο Δ. Καλλιέρο
 • Γενικό Γραμματέα τον Υποναύαρχο Π. Σωτηριάδη
 • Ταμία τον Αντιναύαρχο (Ο) Απ. Δαγκωνάκη και
 • Έφορο Δημ. Σχέσεων τον Υποναύαρχο (Μ) Α. Αναστασάκη
Τις επόμενες ημέρες ο Υποναύαρχος Π. Σωτηριάδης κατέθεσε επιστολή με την οποία υπέβαλε την παραίτησή του, "για προσωπικούς λόγους αλλά και για να διευκολύνει τη σταδιακή ανανέωση των μελών του Δ.Σ.", τρία των οποίων, μαζί με τον ίδιο, συμπλήρωσαν 14 έτη συνεχούς παρουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.

Τα υπόλοιπα μέλη, αναγνωρίζοντας τους λόγους της παραίτησης, προσεκάλεσαν κατά τα προβλεπόμενα τον πρώτο επιλαχόντα, Αντιναύαρχο Δημοσθένη Πλαμαντούρα, ο οποίος απεδέχθη και ανέλαβε τα καθήκοντα του Γραμματέως του Δ.Σ. Έτσι, η νέα και τελική σύνθεση του 5ου Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Α./Σ.Ν.Δ. είναι:

 • Πρόεδρος ο Αντιναύαρχος Ξ. Μαυρογιάννης
 • Αντιπρόεδρος ο Υποναύαρχος Δ. Καλλιέρος
 • Γενικός Γραμματέας ο Αντιναύαρχος Δ. Πλαμαντούρας
 • Ταμίας ο Αντιναύαρχος (Ο) Απ. Δαγκωνάκης και
 • Έφορος Δημ. Σχέσεων ο Υποναύαρχος (Μ) Α. Αναστασάκης
   Το έκτο κατά σειρά, εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο (2015-2018).
Τα εκλεγέντα μέλη του 6ου Δ.Σ. του Σ.Α./Σ.Ν.Δ.
(εξ ΑΡ προς τα ΔΕ):
Ανδρέας Ξενάκης, Δημοσθένης Πλαμαντούρας,
Ξενοφών Μαυρογιάννης, Απόστ. Δαγκωνάκης,
Αντώνιος Αναστασάκης
Στις 14 Μαρτίου 2015, με την ολοκλήρωση της τριετούς θητείας του προηγουμένου Δ.Σ., πραγματοποιήθηκαν σε Γενική Συνέλευση, στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Παπάγου, αρχαιρεσίες προς ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής του Σ.Α./Σ.Ν.Δ.

Βάσει των αποτελεσμάτων και επί 86 ψηφισάντων (έγκυρα ψηφοδέλτια 86), εξελέγησαν κατά σειράν συγκεντρωθέντος αριθμού σταυρών:
 • Για το Διοικητικό Συμβούλιο, οι:
  • ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ Αντώνιος, (83)
  • ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ξενοφών, (80)
  • ΔΑΓΚΩΝΑΚΗΣ Απόστολος, (74)
  • ΞΕΝΑΚΗΣ Ανδρέας, (57)
  • ΠΛΑΜΑΝΤΟΥΡΑΣ Δημοσθένης, (55)
 • Επιλαχόντες για το Διοικητικό Συμβούλιο, οι:
  • ΚΑΛΛΙΕΡΟΣ Δημήτριος, (37)
  • ΚΩΤΣΗΣ Φώτιος, (9)
 • Για την Εξελεγκτική Επιτροπή, οι:
  • ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Προκόπιος, (65)
  • ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Αναστάσιος, (62)
  • ΦΑΚΙΡΗΣ Σπυρίδων, (50)
 • Επιλαχών για την Εξελεγκτική Επιτροπή, ο:
  • ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος, (39)
Το νέο Δ.Σ. που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 14ης Μαρτίου 2015, συνήλθε την 19-3-2015 και μετά ψηφοφορία μεταξύ των μελών του, σύμφωνα με το καταστατικό, επέλεξε:

 • Πρόεδρο τον Αντιναύαρχο Ξ. Μαυρογιάννη
 • Αντιπρόεδρο τον Υποναύαρχο (Μ) Α. Αναστασάκη
 • Ταμία τον Αντιναύαρχο (Ο) Απ. Δαγκωνάκη
 • Γενικό Γραμματέα τον Αντιναύαρχο Δ. Πλαμαντούρα και
 • Έφορο Δημ. Σχέσεων τον Αντιναύαρχο Α. Ξενάκη
   Το έβδομο κατά σειρά, εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο (2018-2021).
Τα εκλεγέντα μέλη του 7ου Δ.Σ. του Σ.Α./Σ.Ν.Δ.
(εξ ΑΡ προς τα ΔΕ):
Ανδρέας Ξενάκης, Δημοσθένης Πλαμαντούρας,
Ξενοφών Μαυρογιάννης, Απόστ. Δαγκωνάκης,
Αντώνιος Αναστασάκης
Στις 31 Μαρτίου 2018, με την ολοκλήρωση της τριετούς θητείας του προηγουμένου Δ.Σ., πραγματοποιήθηκαν σε Γενική Συνέλευση, στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Παπάγου, αρχαιρεσίες προς ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής του Σ.Α./Σ.Ν.Δ.

Βάσει των αποτελεσμάτων και επί 51 ψηφισάντων (έγκυρα ψηφοδέλτια 50), εξελέγησαν κατά σειράν συγκεντρωθέντος αριθμού σταυρών:
 • Για το Διοικητικό Συμβούλιο, οι:
  • ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ Αντώνιος, (50)
  • ΠΛΑΜΑΝΤΟΥΡΑΣ Δημοσθένης, (45)
  • ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ξενοφών, (43)
  • ΞΕΝΑΚΗΣ Ανδρέας, (42)
  • ΔΑΓΚΩΝΑΚΗΣ Απόστολος, (41)
 • Επιλαχών για το Διοικητικό Συμβούλιο, ο:
  • ΚΩΤΣΗΣ Φώτιος, (7)
 • Για την Εξελεγκτική Επιτροπή, οι:
  • ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Προκόπιος, (45)
  • ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Αναστάσιος, (44)
  • ΦΑΚΙΡΗΣ Σπυρίδων, (41)
Το νέο Δ.Σ. που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 31ης Μαρτίου 2018, συνήλθε την 2-4-2018 και μετά ψηφοφορία μεταξύ των μελών του, σύμφωνα με το καταστατικό, επέλεξε:

 • Πρόεδρο τον Αντιναύαρχο ε.α. Ξεν. Μαυρογιάννη Π.Ν.
 • Αντιπρόεδρο τον Υποναύαρχο (Μ) ε.α. Αντ. Αναστασάκη Π.Ν.
 • Ταμία τον Αντιναύαρχο (Ο) ε.α. Απ. Δαγκωνάκη Π.Ν.
 • Γενικό Γραμματέα τον Αντιναύαρχο ε.α. Δ. Πλαμαντούρα Π.Ν. και
 • Έφορο Δημ. Σχέσεων τον Αντιναύαρχο ε.α. Ανδ. Ξενάκη Π.Ν.